Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania ma wiele zalet. Należą do nich przede wszystkim – niższa niż w przypadku zasad ogólnych składka zdrowotna, prostota rozliczania, a także zależnie od branży niska stawka podatku. Ta forma opodatkowania korzystna jest zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy mają niskie koszty działalności gospodarczej w stosunku do osiąganych przychodów.

W związku ze wzrostem liczby przedsiębiorców zainteresowanych tą formą opodatkowania, zwiększa się liczba przedsiębiorców, którzy decydują się na sprzedaż swoich przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części – na przykład działów.

Skutkiem takich decyzji są często wątpliwości przedsiębiorców dotyczące prawidłowości rozliczenia tego typu transakcji, a przede wszystkim prawidłowości przyjętych stawek podatkowych. Takie właśnie wątpliwości miał podatnik, który zapytał organy skarbowe, czy prawidłowe jest zastosowanie stawki ryczałtu w wysokości 3 proc. do wartości sprzedanych zapasów i środków trwałych oraz stawki wynoszącej 10 proc. do pozostałej części ceny sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Stawka ryczałtu dla zbycia przedsiębiorstwa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 sierpnia 2023 r. wskazał na skutki podatkowe transakcji zbycia przedsiębiorstwa (nr 0112-KDIL2-2.4011.398.2023.5.IM). Uznał, że w przypadku opisanej transakcji zbycia właściwe jest stosowanie stawki ryczałtu 3 proc. w odniesieniu do ruchomych składników majątku stanowiących: środki trwałe ujęte w ewidencji środków trwałych oraz składniki majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, których wartość początkowa przekraczała 1500 zł – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W odniesieniu do wierzytelności dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej właściwą stawką ryczałtu jest stawka 3 proc. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e ww. ustawy. Natomiast w odniesieniu do pozostałych składników majątku należy zastosować stawkę mającą zastosowanie do opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, z którą jest związany zbywany składnik majątku. Zatem do zapasów związanych z działalnością opodatkowaną 3 proc. stawką ryczałtu zastosowanie znajdzie 3 proc. stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zobacz procedurę: Zakres stosowania stawki ryczałtu 3% >

Dyrektor KIS wskazał, że wbrew twierdzeniu podatnika w tej sprawie nie znajdzie zastosowania 10 proc. stawka ryczałtu, ponieważ nie nastąpiło zbycie składników majątku określonych w art. 12 ust. 10 ustawy o ryczałcie, ani też nie nastąpiło zbycie składników majątku, które byłyby związane z działalnością opodatkowaną 10 proc. stawką ryczałtu. Jak bowiem podatnik wskazał, jego przychody z prowadzonej działalności gospodarczej były opodatkowane według następujących stawek ryczałtu: 3 proc., 5,5 proc. oraz 8,5 proc. przychodów.

Zobacz procedurę: Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych > 

Nowość
Nowość

Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka

Sprawdź  

Eksperci: Należy uważać na limit w ryczałcie

- Transakcję zbycia przedsiębiorstwa na gruncie przepisów podatkowych należy traktować jako transakcję zbycia poszczególnych aktywów wchodzących w jego skład. W związku z tym, przedsiębiorca, który w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zbywa swoje przedsiębiorstwo musi zastosować dwie stawki podatkowe – podkreśla Adrian Kęmpiński, prawnik w Kancelarii LTCA.

Wyjaśnia on, że stawka 3 proc. znajdzie zastosowanie w przypadku sprzedaży ruchomego składnika majątku będącego środkiem trwałym podlegającym ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku sprzedaży ruchomego składnika majątku niebędącego środkiem trwałym podlegającym i do zbywanych wierzytelności.

Z kolei stawkę 10 proc. należy stosować:

  • w przypadku zbycia praw majątkowych (wartość firmy też) lub nieruchomości będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • w przypadku zbycia praw majątkowych lub nieruchomości niebędących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi,
  • w przypadku zbycia składników majątku stanowiących spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

- Zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z interpretacji indywidualnej, w razie wątpliwości w przypadku sprzedaży innych składników niż wymienione wyżej, dla których nie mają wprost zastosowania stawki ryczałtu przewidziane w art. 12 ustawy, właściwą stawką będą stawki mające zastosowanie do opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, z którą jest związany zbywany składnik majątku – podkreśla Adrian Kęmpiński.

Zobacz również: Fiskus zmienia zdanie, a podatników zostawia z problemem

Ważny jest limit przychodów

Wskazuje on, że rozstrzygnięcie to nie było zaskoczeniem i utrwala praktykę interpretacyjną organów podatkowych, dając pewność co do rozstrzygnięć w tym zakresie (interpretacja indywidualna z 5 września 2022 r., nr 0115-KDIT1.4011.265.2022.2.MR i z 7 lipca 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.326.2021.1.MT).

Ekspert zwraca uwagę na ważny aspekt dotyczący tego zagadnienia.

- Należy poczynić jedno bardzo ważne zastrzeżenie, że jeżeli przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem w roku podatkowym osiągnie przychód przekraczający 2 mln euro (9 654 000 zł), utraci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w kolejnym roku. Jeżeli zatem wartość zbywanego przedsiębiorstwa przekroczyć ma 9 654 400 zł, warto jest rozważyć inny sposób tej transakcji – np. uprzednie przekształcenie tego przedsiębiorstwa w spółkę z o.o. – z uwagi na liczne obwarowania przewidziane w ustawach podatkowych każde takie przedsięwzięcie powinno być dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i być skonsultowane z doradcą podatkowym – podkreśla Adrian Kęmpiński

Kolejny ekspert również pozytywnie ocenia interpretację.

- Organ podatkowy dokonał prawidłowej interpretacji przepisów prawa. Dodatkowo sposób uzasadnienia przez organ swojego stanowiska jest zrozumiały. Należy pochwalić organ podatkowy, że wbrew stanowisku podatnika nie zastosował stawki ryczałtu w wysokości 10 proc., która nie byłaby prawidłowa, a zastosował stawki niższe, które były właściwe – dr Mateusz Gogol, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Głowacki i Wspólnicy.