Po pierwsze wskazać należy, że bilet parkingowy nie jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż. Jest on jedynie potwierdzeniem dokonania wpłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Stąd bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT.

Bilet parkingowy nie stanowi podstawy do odliczenia VAT zawartego w cenie usługi parkingowej. W tym przypadku dokumentem właściwym do skorzystania z prawa do odliczenia będzie faktura wystawiona przez podmiot świadczący ww. usługę. W myśl art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dokumentem uprawniającym do odliczenia VAT naliczonego jest wyłącznie faktura lub dokument celny (w przypadku importu towarów).

Czytaj też w LEX: Brak możliwości różnicowania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w zależności od tytułu prawnego do pojazdu. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 lipca 2022 r., III SA/Kr 1308/21 >

Jakie elementy musi zawierać faktura

Jednakże, w niektórych przypadkach możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT zachodzi również wtedy, gdy zakup danej usługi (towaru) został udokumentowany fakturą, która nie zawiera wszystkich elementów obowiązkowych, które wymienia art. 106e ustawy o VAT.  Stosownie do postanowień art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż. Faktura zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 1–15 ustawy o VAT, powinna zawierać m.in.:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Przepis ten określa niezbędne minimum elementów, które powinna zawierać faktura. Brak jest przeszkód, aby faktura dokumentująca określoną transakcję, zawierała inne, dodatkowe elementy, które nie zostały wskazane w ww. katalogu.

Czytaj też w LEX: Podróże przedsiębiorcy i pracowników w PKPiR krok po kroku >

Bilet parkingowy to nie bilet za przejazd autostradą

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie wystawiania faktur z 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1979 z późn. zm. -  dalej jako rozporządzenie) określa m.in. przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT oraz zakres tych danych. Rozporządzenie to nie wymienia, w przeciwieństwie np. do jednorazowego biletu za przejazd autostradą, biletu parkingowego, jako dokumentu równoważnego fakturze, stąd dokonanie w oparciu o tego rodzaju bilet odliczenia kwoty VAT, nawet określonej w jego treści, jest niedopuszczalne. Tym samym, w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego klient zmuszony będzie do ubiegania się o wystawienie faktury VAT dokumentującej ww. usługę. Dopiero na podstawie tej faktury będzie mógł on odliczyć VAT naliczony. Stąd bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT, a co za tym idzie nie stanowi dokumentu będącego źródłem podatku naliczonego.

Czytaj też w LEX: Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych - problemy z rozliczaniem na przykładach >