Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy. Natomiast w przypadku stypendiów przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną, zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Zobacz również: Limit zarobków dziecka a prawo do ulgi na dziecko >>

Czytaj w LEX: Zasady opodatkowania studentów w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę >>

Stypendia a zwolnienie z PIT

Wskazane zwolnienie od opodatkowania dotyczy stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności. W przypadku grupy stypendiów, które mogą być przyznawane przez podmioty inne niż państwowe lub samorządowe osoby prawne, aby zachowany został charakter stypendiów (naukowych i za wyniki w nauce), ustawodawca wprowadził dodatkowy warunek zastosowania omawianego zwolnienia, tj. konieczność zatwierdzenia zasad ich przyznawania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Czytaj w LEX: Legislacyjna (nie)doskonałość regulacji dotyczących kar dyscyplinarnych wymierzanych studentom >

Należy przy tym podkreślić, że użyte w analizowanym przepisie pojęcie "zatwierdzone" w odniesieniu do zasad przyznawania omawianych stypendiów oznacza, że dopiero zakończenie procesu zatwierdzania umożliwia zastosowanie powyższego zwolnienia podatkowego. To oznacza tyle, że jeśli procedurę zatwierdzania kończy decyzja ministra, to możliwość zwolnienia od podatku stypendiów, których dotyczy, istnieje dopiero od dnia jej wydania. Jeżeli zatem, otrzymywane przez studenta przykładowo stypendium za wyniki w nauce, spełnia warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT tj. którego zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez właściwego ministra, wówczas bez względu na wysokość otrzymanego stypendium będzie ono zwolnione z opodatkowania.

Czytaj w LEX: Stypendia fundowane a podatek dochodowy >>

 

Ulga dla rodziców uczących się dzieci

Na podstawie ustawy o PIT, odliczeniu od podatku podlega tzw. ulga z tytułu wychowywania pełnoletniego dziecka do ukończenia 25 roku życia uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie, jeżeli w roku podatkowym dziecko (student) nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej renta socjalna wynosi 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak poinformowało 10 lutego 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. - 1588,44 zł  brutto – a więc tyle samo wynosi kwota renty socjalnej. Wobec powyższego w grudniu 2023 roku będzie obowiązywała ta sama kwota renty socjalnej, więc dwunastokrotność tej kwoty wynosi 19 061,28 zł (12 × 1588,44 zł = 19 061,28 zł). W praktyce oznacza to, że roczny limit zarobków brutto pełnoletniego (przed ukończeniem 25. roku życia), uczącego się dziecka ustalany dla celów ulgi na dziecko wynosi w 2023 roku 19 061,28 zł. Jeżeli opodatkowane dochody dziecka przekroczą w 2023 roku ww. kwotę, to jego rodzice nie będą mogli za ten rok skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Sprawdź w LEX: Ulga na dzieci na przykładach >>

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY