Wątpliwości małżonków dotyczyły tego, czy mają prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy ich dwójka dzieci korzysta ze stypendium, otrzymując pieniądze z fundacji. W związku z faktem, że córka i syn się uczą i pozostają na utrzymaniu rodziców, nie mają innych dochodów oprócz stypendium z fundacji, małżonkowie zastanawiali się czy postąpili słusznie nie uwzględniając ulgi prorodzinnej, czy też mają do niej prawo. Złożony został wniosek o interpretację, czy podatnik (ojciec) może skorzystać z ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy dziecko uzyskało stypendium częściowo zwolnione z podatku. Jego zdaniem, ma on takie prawo.

Czytaj w LEX: Zwolnienie świadczeń z tytułu pomocy socjalnej dla uczniów >>>

Czytaj w LEX: Ustalenie dochodu dziecka – analiza ulgi prorodzinnej >>>

Limit dotyczy tylko dziecka pełnoletniego

W interpretacji z 5 września br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe (nr 0113-KDIPT2-2.4011.462.2022.3.DA). Przypomniał, że warunkiem do skorzystania z ulgi prorodzinnej, oprócz osiągnięcia przez rodzica dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, jest również fakt nieuzyskiwania przez dziecko w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b, przekraczających wskazaną w ustawie o PIT kwotę - w roku 2020 oraz 2021 była to kwota 3 089 zł. Dyrektor KIS wskazał, że kryterium dochodowe, ograniczające możliwość skorzystania z ulgi po uzyskaniu przez dziecko w roku podatkowym dochodu (z wyjątkiem renty rodzinnej), przekraczającego ustaloną kwotę 3 089 zł dotyczy jedynie dziecka pełnoletniego. Brak jest natomiast takiego warunku w odniesieniu do dziecka małoletniego. Oznacza to, że obliczanie dochodu uzyskanego przez dziecko, należy rozpocząć od dnia ukończenia przez nie 18 roku życia.

Sprawdź w LEX: I SA/Go 232/22, Zwolnienie podatkowe stypendiów finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim >>>

Dyrektor KIS stwierdził, że przychód osiągnięty w 2020 r. przez pełnoletnią córkę w kwocie 3 900 zł i w 2021 r. w kwocie 3 830 zł oraz przez syna w 2020 r. w kwocie 1 560 zł i w 2021 r. w kwocie 2 080 zł nie pozbawia podatnika prawa do ulgi prorodzinnej, gdyż uzyskane przez dzieci stypendia z fundacji korzystały ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nadwyżka dochodu ponad kwotę zwolnioną uzyskana przez pełnoletnią córkę nie przekraczała kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej. W konsekwencji, przysługuje podatnikowi prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za cały 2020 r. i 2021 r., pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania.

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Eksperci: Interpretacja jest korzystna

- Analizując przedstawiony przez podatnika stan faktyczny stanowisko dyrektora KIS należy uznać za prawidłowe. Organ słusznie ocenił możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej – ocenia Łukasz Rutkowski, menadżer w Vialto Partners.

Ekspert zauważa, że dzieci uzyskały stypendium za pracę na rzecz fundacji, w przypadku jednego z dzieci, wartość stypendium sumarycznie przekroczyła kwotę 3 089 zł w roku podatkowym.

- Należy się tutaj odnieść do określenia źródła tego świadczenia, które zgodnie z art 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT jest zwolnione z opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł. Jedno z dzieci skorzystało z tego zwolnienia w całości, drugie zaś podlegało opodatkowaniu od nadwyżki 3 800 zł w roku podatkowym – wyjaśnia Łukasz Rutkowski.

 

 

Ekspert wskazuje, że zgodnie z ustawą o PIT przekroczenie limitu 3 089 zł przez jedno z dwójki dzieci powoduje utratę możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy dochód podlegający opodatkowaniu osiągnięty przez oboje rodziców przekracza 112 000 zł w roku podatkowym.

- Niemniej jednak, podatnik słusznie zauważył, że do wspomnianego limitu powinien być brany pod uwagę jedynie ten dochód, który podlega opodatkowaniu w danym roku podatkowym. W związku z tym, wyłączone jest z tego limitu stypendium korzystające ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT. Dodatkowo, dyrektor KIS słusznie wskazał, że limit 3 089 zł dotyczy jedynie dzieci pełnoletnich. W związku z tym, obliczanie dochodu uzyskanego przez dziecko, należy rozpocząć od dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. Co prawda ta zasada nie ma zastosowania w przedstawionych stanie faktycznym, niemniej jednak jest to istotny punkt dla rodziców, których małoletnie dzieci uzyskują dochody – podkreśla Łukasz Rutkowski.

Ekspert wyjaśnia, że dochody osiągnięte przez jedno z dzieci podatnika korzystały ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT do kwoty 3 800 zł w roku podatkowym, finalnie podlegało ono opodatkowaniu jedynie od nadwyżki tejże kwoty.

- Wspomniana nadwyżka wyniosła odpowiednio 100 zł w 2020 r. oraz 30 zł w 2021 r. Tym samym, dochód, który powinien zostać wzięty pod uwagę przy wyliczeniu limitu 3 089 zł warunkującego możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej według podatnika znajdował się poniżej wspomnianego limitu w obu latach podatkowych, których dotyczy wniosek. Dyrektor KIS słusznie potwierdził, że stanowiska podatnika jest prawidłowe – ocenił Łukasz Rutkowski.

 

Ważna jest wykładnia celowościowa

Pozytywnie interpretacje ocenia kolejny ekspert. - Stanowisko organu podatkowego jest zgodne z wykładnią celowościową przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej. Skoro ustawodawca zdecydował się na wyłączenie określonych dochodów spod opodatkowania podatkiem dochodowym, to nie byłoby zasadne pozbawianie rodziców prawa do ulgi, z uwagi na osiągnięcie dochodów przez dziecko z tytułu uzyskanego stypendium – ocenia Karolina Kubista, adwokat w kancelarii JKP. Legal.

Ekspertka podkreśla, że ratio legis nieopodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z otrzymanym stypendium jest zachęcenie młodych ludzi do uzyskiwania jak najwyższych wyników naukowych i podnoszenia ich kwalifikacji. - Z kolei pozbawienie ich rodziców możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej mogłoby wpływać demotywująco i z pewnością nie realizowałoby celu omawianej regulacji. Trudno byłoby uzasadnić fiskalne represjonowanie rodziców za pracowitość i zdolności swojego dziecka. Dobrze, że organ to zauważył – podkreśla Karolina Kubista.

Wspomniany w tekście limit 3 089 zł dotyczył okresu do końca 2021 roku. Od stycznia 2022 r. kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko w 2022 r., by rodzice nie stracili prawa do ulgi prorodzinnej, wynosi 16 061,28 zł. Jest to 12-krotność renty socjalnej.

Zobacz również: Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej >>