Wydana 21 lipca 2022 r. interpretacja prawa podatkowego dotyczy stosowania ulgi w PIT na dzieci. Dokument ten odnosi się do specyficznej sytuacji, w której rodzice dziecka rozstali się, (nawet nie zawierając wcześniej ślubu) ale przez pewien czas oboje opiekowali się dzieckiem. Dopiero po kilku latach ojciec dziecka przestał się interesować dzieckiem i spotykać się z nim. To już kolejna interpretacja wyjaśniająca podobną sytuację.

Czytaj też: Ustalenie dochodu dziecka – analiza ulgi prorodzinnej >>>

 

Ignorujesz dziecko - tracisz ulgę

Z wniosku o interpretację, złożonego przez matkę tego dziecka wynika, że przez kilka lat każde z rodziców w swoim zeznaniu PIT odliczało częściowo ulgę na dziecko w równych częściach. Pozwala na to bowiem przepis art. 27f ust. 4 ustawy o PIT. Jednak po tym, gdy ojciec przestał interesować się dzieckiem, podatniczka doszła do wniosku że może odliczać od swojego podatku całą dopuszczalną kwotę ulgi.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację podatniczce. Stwierdził, że przepisy o tej uldze przyznają ją osobom, które faktycznie wykonują władzę rodzicielską, a nie tylko mają do niej prawo.

- Dla nabycia prawa do ulgi konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie, czyli wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko wychowywane jest w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, w szczególności sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem i jego wychowywanie, troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, a więc zapewnienie/zabezpieczenie wszystkich potrzeb dziecka od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne - czytamy w treści interpretacji.

Czytaj też: PIT: ulga prorodzinna nie jest ulgą z tytułu bycia rodzicem - omówienie wyroku >>>

W dokumencie zauważono też, że "samo płacenie alimentów na dziecko oraz sporadyczne spotkania z małoletnim dzieckiem nie są rozstrzygające dla uznania, że rodzic wykonuje władzę rodzicielską. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden z rodziców faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty może skorzystać tylko ten rodzic".

Czytaj też: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >

Przepis na brak zgody

Istotną informacją dla wszystkich zainteresowanych, ujętą także w interpretacji, jest doprecyzowanie przepisu o podziale ulgi pomiędzy rodziców, nawet gdy nie są lub nie byli małżonkami. Otóż art. 27 f ust. 4 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r., przewidywał że odliczenie dotyczyło "łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim". Kwotę ulgi mogli odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Czytaj: Ulga na dzieci na przykładach >>

W nowelizacji ustawy o PIT, wprowadzonej z początkiem 2022 r. i obowiązującej wstecznie od początku 2021 r., uzupełniono ten przepis. Dziś reguluje on także sytuację, w której rodzice nie porozumieli się co do stosowania ulgi. Aktualne brzmienie przepisu art. 27 f ust. 4 jest następujące:  

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2022 r. nr 0115-KDIT2.4011.281.2022.3.MD