Pytanie

Po jakim kursie przyjąć towar w transakcji WNT?
Zapłacono przelewem za towar na podstawie faktury proforma w dniu 22 sierpnia, kwota: 57.108,99 zł. W dniu 26 sierpnia otrzymano fakturę na 17.022,56 euro.

Czy w tej sytuacji występują różnice kursowe, jeśli tak – to jakie i z jaką datą powinny być ujęte?

Odpowiedź

Pomiędzy fakturą w walucie a zapłatą w złotówkach nie powstają różnice kursowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24c ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  dalej u.p.d.o.f., różnice kursowe powstają, gdy wartość:
1)
przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski różni się od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
2)
poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski różni się od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
3)
otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu różni się od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
4)
kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia różni się od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
5)
kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania różni się od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Otrzymana faktura na kwotę 17.022,56 euro powinna być przeliczona po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury – co wynika z definicji zawartej w art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f., zgodnie z którą za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Zgodnie z definicją podatkową, różnice kursowe to różnica między przychodem (kosztem) a zapłatą – przy czym obie wartości mają być wyrażone w walucie i przeliczone na złotówki. Z treści pytania wynika, że zapłaty dokonano w złotówkach, w związku z tym – nie doszło do powstania różnic kursowych. Różnica między przedpłatą a fakturą będzie zatem stanowić nadpłatę lub niedopłatę.

Małgorzata Niedźwiedzka

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów