Pytanie

Pełnoletni syn, który jest w 3 klasie technikum, jest honorowym krwiodawcą. Nie uzyskuje dochodów.
Czy z tytułu oddania przez niego krwi rodzice mogą skorzystać z odliczenia darowizny?

Odpowiedź

Darowizny dokonane przez dzieci podatnika (w tym w postaci oddania krwi) nie podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku rodzica.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku można pomniejszyć o darowiznę przeznaczoną na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy. Odliczeniu podlega dokonana darowizna, przy czym kwota ta nie może być wyższa od kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Z konstrukcji zeznań rocznych wynika, że podatnik rozlicza się z własnych dochodów. Jedynie w przypadku osiągających dochody małoletnich dzieci podatnik (rodzic) rozlicza we własnym zeznaniu. Również odliczenia od dochodu/podatku mogą dotyczyć jedynie ulg przysługujących temu podatnikowi.

Jak wynika z zacytowanego przepisu odliczeniu od dochodu do opodatkowania podlega darowizna przekazana na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi.
Za honorowych dawców krwi uznaje się osoby, które oddały bezpłatnie krew (także osocze lub inne składniki krwi) i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Z kolei darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku – art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c.

Jak wynika z zacytowanych przepisów, darowizny podlegające odliczeniu od dochodu muszą być dokonane przez podatnika (krwiodawcę) osobiście, a nie przez dzieci, nawet jeżeli nie uzyskują one dochodów. Tak więc darowizny dokonane przez dzieci podatnika (w tym w postaci oddania krwi) nie podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku rodzica.

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł