Jeżeli koszt jest ponoszony w trakcie produkcji - w celu doprowadzenia wyrobu gotowego do stanu, w którym w oczekiwanej formie będzie mógł być magazynowany i sprzedany - wówczas ten koszt będzie kosztem produkcyjnym. Poniesione koszty związane ze sprzedażą już wyrobu gotowego - a więc po zakończeniu procesu produkcyjnego - będą kosztami sprzedaży. Tak więc w przypadku kosztu opakowania mogą te koszty być rozpatrywane zarówno jako koszty produkcyjne, jak i koszty sprzedaży - wszystko zależy od momentu ich poniesienia. Jeżeli proces produkcyjny przykładowo elementów mebli kończy się zapakowaniem ich w folie - chociażby w celu scalenia kompletu mebli - i ten komplet stanowi wyrób gotowy jednostki następnie przechowywany w magazynie i sprzedawany w takiej formie - to koszty takiego opakowania stanowią składową kosztu wytworzenia produktu. Natomiast, jeżeli elementy mebli są przechowywane w magazynie niezapakowane, a ich pakowanie odbywa się w momencie wywozu do klienta (sprzedaży) to w takim przypadku koszty tego opakowania będą już kosztami sprzedaży, które są zaliczane do kosztów okresu, w którym zostały poniesione.

Sprawdź w LEX: Czy do kosztów wytworzenia sprzedanych produktów można zaliczyć koszty ich dostawy i montażu? >

Zobacz również: Czy trzeba księgować wszystkie faktury kosztowe? >>

 

Koszty opakowań a wynik finansowy

Jednak bez względu na fakt, czy mamy do czynienia z kosztami opakowań jako elementu składowego kosztu wytworzenia produktu czy kosztami sprzedaży - obciążają one wynik finansowy z chwilą sprzedaży wyrobu gotowego, którego dotyczą (albo poprzez koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych, albo jako koszty sprzedaży).

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku - także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia.

Czytaj w LEX: Koszt wytworzenia produktów >

 


Koszty wytworzenia produktu

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

  • będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
  • ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
  • magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
  • kosztów sprzedaży produktów.

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Czytaj w LEX: Operacje wykraczające poza krąg kosztów na przykładach >

Czytaj w LEX: Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na przykładach >