Zgodnie z wymogami art. 53 ustawy o finansach publicznych, kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki i może on powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Z kolei na podstawie art. 54 ust. 1 tej ustawy głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej "głównym księgowym", jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność za “rachunkowość”.

Kierownik jednostki w sytuacji kiedy np. główny księgowy przebywa na zwolnieniu lub długotrwałym urlopie, ma prawo upoważnić wybraną osobę do zastępowania głównej księgowej i powierzyć jej np. pełnienie funkcji głównego księgowego na czas jej nieobecności. Po pisemnym upoważnieniu takiego pracownika (spełniającego wymogi formalne) do pełnienia funkcji głównego księgowego, nie podstaw do określania iż działa on "z upoważnienia" czy " w zastępstwie". Taki pracownik, któremu powierzono na czas określony (tu choroby) funkcje głównego księgowego, posługiwać się winien własną pieczątką imienną i określeniem funkcji jaką tymczasowo sprawuje. Nie ma przy tym potrzeby, aby osoba, której powierzono na czas zastępstwa funkcje głównego księgowego, miałaby posługiwać się przy akceptowaniu dokumentów podpisem “z upoważnienia czy “ w zastępstwie”.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów