Odpowiedź:

W przypadku, w którym pracownik przedstawił dwa odrębne zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy w związku z pobytem w podmiocie leczniczym, które częściowo nakładają się na siebie, naliczając wynagrodzenie chorobowe należy rozliczyć w pełni pierwsze zaświadczenie, natomiast z drugiego jedynie ten okres, który nie pokrywa się z pierwszym.

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 92 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) – dalej k.p., za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Powyższa wysokość wynagrodzenia chorobowego obowiązuje, jeżeli wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy nie przewidują wyższej wysokości wynagrodzenia z tego tytułu. Wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% wynagrodzenia przez wskazane wcześniej okresy, odpowiednio do 33 lub do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje za czas niezdolności do pracy spowodowanej:

– wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo chorobą przypadającą w czasie ciąży,

– poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddaniem się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Za okres wszystkich wskazanych powyżej niezdolności do pracy, trwających łącznie dłużej niż 33 lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, czyli odpowiednio od 34. lub 15. dnia, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a wypłata wynagrodzenia chorobowego dokonywana jest za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wynagrodzenie to:

– nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,

– nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego określają przepisy ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.).

W przypadku takim jak opisany, w którym pracownik przedstawił dwa odrębne zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choroby, które częściowo nakładają się na siebie, naliczając wynagrodzenie chorobowe należy rozliczyć w pełni pierwsze zaświadczenie, natomiast z drugiego jedynie ten okres, który nie pokrywa się z pierwszym. 

Co innego, gdyby powyższe zaświadczenia posiadały różne kody literowe, uprawniające do wynagrodzenia chorobowego w różnej wysokości (np. 70% - pobyt w szpitalu, 80% - pobyt w miejscu zamieszkania lub 100% - choroba w okresie ciąży). W takim przypadku należałoby już dokonać szczegółowego rozliczenia z uwzględnieniem konkretnej specyfiki tych zaświadczeń.

Przykład 1:

Pracownik przedstawił pracodawcy dwa zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy za okres:

1) od 8.05.2017 r. do 14.05.2017 r. (bez kodu),

2) od 12.05.2017 r. do 19.05.2017 r. (bez kodu).

W takim przypadku pracodawca powinien rozliczyć pierwsze zwolnienie od 8 do 14.05.2017 r. wypłacając 80-procentowe wynagrodzenie chorobowe, natomiast drugie zwolnienie od 15 do 19.05. – wypłacając również 80-procentowe wynagrodzenie chorobowe. Pracodawca nie może bowiem wypłacić wynagrodzenia chorobowego dwa razy za te same dni niezdolności do pracy.

Przykład 2:

Pracownik przedstawił pracodawcy dwa zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy za okres:

1) od 8.05.2017 r. do 14.05.2017 r. (bez kodu),

2) od 12.05.2017 r. do 19.05.2017 r. (z kodem „B”).

W takim przypadku pracodawca powinien rozliczyć pierwsze zwolnienie od 8 do 11.05.2017 r. wypłacając 80-procentowe wynagrodzenie chorobowe, natomiast drugie zwolnienie od 12 do 19.05. – wypłacając 100-procentowe wynagrodzenie chorobowe.

Maciej Ambroziewicz,

autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  

Odpowiedzi udzielono  22.05.2017 r.