Rzecznik generalny wydał w czwartek opinię w sprawie C-465/20. Sprawa dotyczy sporu Komisji Europejskiej z Irlandią w kwestii indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych przez Irlandię, przyznających spółkom z grupy Apple (Apple Sales International – ASI i Apple Operations Europe – AOE) prawo do preferencyjnego rozliczenia

W 1991 r. i w 2007 r. Irlandia wydała dwie interpretacje indywidualne prawa podatkowego w sprawie spółek ASI i AOE, utworzonych na podstawie prawa irlandzkiego, ale niebędących rezydentami Irlandii dla celów podatkowych. W interpretacjach tych zatwierdzono metodę, przy użyciu której spółki określały zyski podlegające opodatkowaniu w Irlandii wynikające z działalności prowadzonej przez ich irlandzkie oddziały.

W 2016 r. Komisja Europejska stwierdziła, że interpretacje te prowadziły do przyznania tym spółkom w latach 1991–2014 bezprawnej pomocy państwa, z której skorzystała cała grupa Apple. Według Komisji interpretacje te powodowały obniżenie obciążeń podatkowych, które spółki ASI i AOE ponosiłyby normalnie. Komisji nakazał zwrot przyznanej w ten sposób pomocy.

Irlandia oraz spółki ASI i AOE odwołały się do Sądu Unii Europejskiej, który w 2020 r. stwierdził nieważność decyzji Komisji. Sąd znał, że Komisja nie wykazała istnienia korzyści wynikającej z przyjęcia interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

Komisja wniosła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości UE i zażądała uchylenia wyroku Sądu.

W swojej opinii rzecznik generalny Giovanni Pitruzzella zaproponował, aby Trybunał uchylił wyrok i przekazał sprawę Sądowi w celu wydania nowego orzeczenia co do istoty sprawy. Zdaniem rzecznika generalnego Sąd dopuścił się szeregu naruszeń prawa, gdy orzekł, że Komisja nie wykazała w sposób wystarczający, iż posiadane przez ASI i AOE licencje na korzystanie z praw własności intelektualnej oraz związane z nimi zyski generowane przez sprzedaż produktów Apple poza Stanami Zjednoczonymi powinny zostać przypisane do celów podatkowych irlandzkim oddziałom. Rzecznik generalny uważa również, że Sąd nie dokonał właściwej oceny istnienia i skutków określonych błędów metodologicznych, którymi zgodnie z decyzją Komisji dotknięte są interpretacje indywidualne prawa podatkowego. Dlatego konieczne jest dokonanie przez Sąd ponownej oceny.

Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym.

Czytaj również: Opinia rzecznika TSUE w sprawie odpowiedzialności pracodawcy za puste faktury wystawione przez pracownika >>