Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta do objęcia są łącznie 44 wakaty, w tym w nowych Izbach SN: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. Od momentu opublikowania go w Monitorze Polskim jest miesiąc na zgłaszanie kandydatur na sędziów. Termin upływa więc 28 lipca br. w sobotę, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, kandydatury będzie więc można zgłaszać do 30 lipca.

 

W sierpniu KRS nie pracuje

 

Jeśli Krajowa Rada Sądownictwa nie rozpocznie rozpatrywania w lipcu kandydatur na sędziów, zajmie się tym dopiero we wrześniu. Na sierpień nie są zaplanowane posiedzenia KRS.

Jak poinformował LEX.pl rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera, dotąd zgłosiło się 27 kandydatów. Dopytywany przyznał, że reprezentują oni różne zawody prawnicze. 

Z naszych informacji wynika, że są wśród nich m.in. adwokaci, radca prawny, notariusze, doktor hab. Analizą kandydatur będą zajmować się zespoły KRS, nie wiadomo kiedy to nastąpi, ale prawdopodobnie nie wcześniej niż we wrześniu. W sierpniu Krajowa Rada Sądownictwa nie ma posiedzeń. 

Kandydat na sędziego do izb SN musi - zgodnie z ustawą - spełnić szereg wymogów. Posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, mieć powyżej 40 lat, wykształcenie prawnicze, wyróżniać sie wysokim poziomem wiedzy prawniczej, posiadać co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, Prezesa Prokuratorii Generalnej, jej wiceprezesa, radcy lub przez co najmniej dziesięć lat wykonywać w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza. 

 

W Sejmie prace nad zmianami w ustawach o SN i KRS
 

Projekt autorstwa posłów PiS ma - jak podkreślają - pozwolić na szybsze powołanie nowych sędziów SN i nowego I prezesa.  

Zgodnie z propozycjami Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN będzie wybierać i przedstawiać prezydentowi kandydatów na I prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN, a nie - tak jak obecnie - dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. 

 

Odwołanie możliwe, ale nieskutecznie
 

Jeden z proponowanych przepisów wprowadza zmiany dotyczące możliwości odwoływania się kandydatów od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Możliwość ta wprawdzie ma pozostać, nawet pojawił się przepis zobowiązujący NSA do rozpatrzenia takiej skargi w ciągu 14 dni, ale kolejny przepis mówi, że takie skargi nie wpływają na uprawomocnienie się decyzji KRS wskazującej prezydentowi kandydata na sędziego. Oznacza to, że nawet jeśli wszyscy odrzuceni kandydaci złożyliby skargi do NSA, to i tak ten kandydat wskazany przez Radę może być przez prezydenta powołany. 

Proponowana zmiana jest odpowiedzią PiS na zapowiedź Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", że będzie zachęcać sędziów do masowego zgłaszania się do konkursu na stanowiska w SN, by zablokować i wydłużyć w ten sposób proces rekrutacji, a następnie by odrzuceniu składali odwołania do NSA.

 

KRS pozytywnie o dalszym orzekaniu pięciu sędziów SN
 

KRS opiniowała też oświadczenia sędziów SN, którzy mimo ukończenia 65. roku życia, chcieliby dalej orzekać. Pięciu z nich uzyskało pozytywną opinię: sędziowie Zbigniew Myszka, Anna Kozłowska, Bogumiła Ustjanicz, Rafał Malarski i Marian Kocon. Negatywne opinie sformułowano wobec sędziów: Józefa Iwulskiego, Jerzego Kuźniara, Stanisława Zabłockiego (ta trójka w swych oświadczeniach nie powołała się bezpośrednio na nową ustawę o SN lecz na konstytucję, nie dołączając zaświadczenia o stanie zdrowia) oraz Marii Szulc, Anny Owczarek, Jacka Gudowskiego i Wojciecha Katnera.

Oświadczenia o woli dalszego rzekania złożyło też czterech innych sędziów SN, ale ponieważ nastąpiło to po ustawowym terminie, prezydent poinformował już ich, że przeszli w stan spoczynku.