Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN oddala skargę przeciwko sędziemu Żurkowi

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej oddaliła wczoraj na posiedzeniu niejawnym skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o ochronę dóbr osobistych na korzyść sędziego Waldemara Żurka. Spór toczył się o obrażające sędziego pomówienie byłej żony jakoby nie płacił alimentów na swoje dzieci. Prokurator Generalny uznał ten wyrok za sprzeczny z konstytucyjną zasadą państwa prawa.

01.02.2023

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN podniosła karę sędziemu za błąd orzeczniczy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Karę upomnienia wymierzył Sąd Najwyższy sędziemu, który popełnił błąd w orzekaniu wysyłając nieletniego do schroniska na trzy miesiące za zniszczenie mienia. Dodatkowo przewinieniem dyscyplinarnym była próba naprawienia tego błędu poprzez błędne i niezgodne z prawem sprostowanie swego wcześniejszego orzeczenia. SN uwzględnił tym samym odwołania ministra sprawiedliwości i rzecznika dyscyplinarnego.

01.02.2023

SA: Sędzia pozwany przez skazanego może orzekać w jego sprawie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skierowanie pozwu o ochronę dób osobistych przeciwko sędziemu przez prawomocnie skazanego przestępcę, nie podważa bezstronności sędziego. Gdyby w takich sprawach stosować automatyzm, oskarżeni i skazani zyskaliby nieograniczone narzędzie do blokowania toczących się z ich udziałem postępowań - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie odmowy odroczenia kary.

27.01.2023

SN wyłącza stosowanie kodeksu pracy wobec pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Najwyższy wydał precedensowy wyrok dotyczący pracowników sądów. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN uznała, że kierownikowi sekretariatu w sądzie nie trzeba wypowiadać warunków pracy i płacy, gdy odwołuje się go z pełnionej funkcji bez zmiany stanowiska pracy. Tym samym wyłączono stosowanie Kodeksu pracy, przyznając pierwszeństwo przepisom ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

23.01.2023

Kierownictwo prokuratury z determinacją ścigało prokuratora za banalną stłuczkę

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Przez niemal trzy lata trwało dochodzenie odpowiedzialności wobec prokurator w stanie spoczynku, która doprowadziła do stłuczki drogowej. Zaangażowani byli też kolejni szefowie Prokuratury Krajowej, którzy nie godzili się z umorzeniem postępowania z powodu społecznej znikomej szkodliwości czynu. A Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej pozostawił sprawę bez rozpoznania.

21.01.2023

SN: Immunitet uchylony, bo sędzia orzekał, gdy oskarżała żona i szwagier

Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała za słuszne uchylenie immunitetu sędziemu, który orzekał w sytuacji, gdy prokuratorami oskarżającymi w sprawach byli jego żona i szwagier. Sąd Najwyższy stwierdził, że obwiniony działał świadomie i celowo, czym naraził na szwank interes wymiaru sprawiedliwości. Sąd karny ma też wyjaśnić, czy istotnie sędzia zmienił datę na formularzu sądowym.

20.01.2023

SN: Sędzia Gąciarek po 420 dniach wraca do orzekania

Prawo karne Prawnicy

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka w czynnościach służbowych. Uchwała Izby z 2021 r. była niezasadna, podobnie jak i zarządzenie prezesa tego sądu o zawieszeniu. Sędzia Gąciarek, odmawiając orzekania, przejawił troskę o powagę sądu i interesy służby - podkreślił Sąd Najwyższy. Teraz sędzia może wrócić do orzekania.

18.01.2023

SN: Problem głosowania w konkursie na stanowiska sędziowskie rozstrzygnie trzech sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała, że problem uznania za wybranych tylko tych kandydatów na stanowisko sędziego, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno najwięcej głosów, jest istotny, lecz nie jest związany z zarzutami rozpoznawanymi przez skład orzekający, więc uchwały nie podjęto. Podobnie ważny jest problem, ilu kandydatów na jedno stanowisko powinna KRS przedstawiać prezydentowi do nominacji.

18.01.2023

Izba Odpowiedzialności Zawodowej: Prokurator ukarana za brak oględzin zwłok

Prawo karne Prokuratura

Poprzez zaniechanie oględzin zwłok przez prokuratora wizerunek prokuratury został narażony na szwank. Podobnie jak i interes uczestników postępowania, gdyż z powodu tego błędu należało przesłuchać funkcjonariuszy policji. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zmieniła wyrok sądu pierwszej instancji i ukarała prokurator upomnieniem.

17.01.2023

SN: Prokurator przyznał się do wykroczenia, którego nie popełnił, i został ukarany dyscyplinarnie

Prawnicy

Ponad trzy lata trwało postępowanie w sprawie wykroczenia drogowego prokuratora w stanie spoczynku, który przyznał się do niepopełnionego czynu. Źle zaparkował samochód jego syn, nie on sam. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała, że takie przeciąganie sprawy, która warta była 100 zł mandatu, i fałszywe zeznania, uchybiają godności urzędu i ukarała prokuratora karą upomnienia.

12.01.2023

SN: Sędzia uniewinniona, bo błąd był do naprawienia

Prawnicy

Uniewinniona została sędzia, która popełniła błąd w orzekaniu. Niesłusznie i przedwcześnie zastosowała areszt tymczasowy, ponieważ źle zinterpretowała przepisy proceduralne. Jednak to uchybienie było do naprawienia na drodze kontroli instancyjnej. Ukaranie sędziego byłoby możliwe tylko w razie, gdyby błąd był rażący i oczywisty oraz popełniony świadomie lub złośliwie - wskazała Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

12.01.2023

SN: Sędzia, która kwestionowała status Izby Dyscyplinarnej, uniewinniona

Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie Marta Pilśnik została uniewinniona przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Zastosowała interpretację związaną ze statusem sędziów do sprawy prokuratora, któremu Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet. Powołała się na orzeczenie TSUE z 14 lipca 2021 r. w sprawie sędziów. I miała do tego prawo, gdyż orzekanie nie jest i nigdy nie było deliktem.

10.01.2023

SN: Sędzia uniewinnił swego pożyczkodawcę i stracił urząd

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia sądu rejonowego prowadził, i to korzystnie, sprawy osoby, od której pożyczył pieniądze. Nie uznał też za stosowne złożenie wniosku o wyłączenie. A co więcej, pożyczając pieniądze od oskarżonego w sposób jaskrawy naruszył zasady etyki zawodowej. Za to przewinienie został złożony z urzędu. Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uznała wyrok sądu I instancji za słuszny.

09.01.2023

NSA: Prezes UODO ratował kancelarię Sejmu przed udostępnieniem danych, ale bezskutecznie

Prawnicy Administracja publiczna

Postanowienie zabezpieczające Prezesa UODO pozwalające na wstrzymanie wykonania wyroku sądu dotyczyło tylko danych osobowych sędziów. Ale nic nie stało na przeszkodzie w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji dotyczącej osób niebędących sędziami - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie wniosku o ujawnienie załączników w postaci list poparcia do KRS. To kolejna już odsłona batalii o praworządność.

06.01.2023

SN: Nie konflikt interesów a odmowa orzekania z neosędziami wyłącza sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie, którzy wyrażają publicznie poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym a zgodne z oczekiwaniami niektórych kręgów politycznych, zdają się podlegać nieuprawnionym naciskom, co w oczywisty sposób zagraża ich niezależności - orzekł jednoosobowo sędzia Mariusz Załucki. I wyłączył z tego powodu sędziego Sądu Najwyższego, jednego z 30 sędziów odmawiających orzekania z neosędziami.

04.01.2023

SN: Nietrzeźwy sędzia za kierownicą nie uniknie kary

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia jadąc samochodem w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek. Zlikwidowana Izba Dyscyplinarna zezwoliła na uchylenie immunitetu sędziemu. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła tę uchwałę, ale nie uchroniło to sprawcy od zawieszenia w czynnościach służbowych, obcięcia wynagrodzenia o 40 proc. i możliwości postawienia zarzutów przez prokuratora.

02.01.2023

NSA: Były prokurator przejdzie do korporacji radcowskiej bez praktyki w kancelarii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W stosunku do osób, które zdały egzamin prokuratorski i złożyły wniosek o wpis na listę radców prawnych, organy korporacyjne nie są uprawnione do badania dotychczasowej praktyki zawodowej osoby wnioskującej o wpis - uznał Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargi ministra i samorządu. Zbędne jest też badanie wiedzy kandydata w ramach rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu.

29.12.2022

TSUE: Ekstradycja dla uniknięcia ryzyka bezkarności

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ekstradycja obywatela Unii do państwa trzeciego w celu odbycia tam kary może być uzasadniona zapobieganiem ryzyku bezkarności - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że jest tak zwłaszcza w przypadku, gdy zgodnie z prawem międzynarodowym wezwane państwo jest zobowiązane do dokonania ekstradycji, a państwo trzecie, które wniosło o ekstradycję, nie wyraża zgody na to, aby kara została wykonana na terytorium wezwanego państwa.

23.12.2022

Będzie uchwała SN w sprawie kosztów sądowych po odmowie przyjęcia kasacji

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Chociaż minęło już ponad dwa lata od wejścia w życie nowelizacji procedury cywilnej, sądy mają problemy z interpretacją tych przepisów. Sąd Apelacyjny w Warszawie skierował właśnie do SN zagadnienie: czy wniesienie przez stronę skargi kasacyjnej, której przyjęcia do rozpoznania odmówił następnie Sąd Najwyższy, skutkować powinno odrzuceniem jej zażalenia na orzeczenie sądu II instancji, którego przedmiotem jest zwrot kosztów postępowania apelacyjnego?

23.12.2022

SN wstrzymuje wykonanie wyroku skazującego do czasu rozpoznania kasacji

Prawo karne

Izba Karna Sądu Najwyższego wstrzymała wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania kasacji. Powodem zastosowania tego nadzwyczajnego środka było niewyjaśnienie czym kierował się sąd odwoławczy wydając wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski apelacji sąd uznał za niezasadne, co jest rażącym naruszeniem kodeksu postępowania karnego.

23.12.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski