SN: Uchylenie immunitetu prokuratorowi, który na szkoleniu częstował marihuaną

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Umyślne podanie poszkodowanej ciasteczek z marihuaną w czasie szkolenia zawodowego prokuratorów jest czynem o dużej szkodliwości społecznej – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. I dlatego uchyliła immunitet prokuratorowi podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z ustawy o zwalczaniu narkomanii. To już drugi prokurator, wobec którego zastosowano sankcje. Jego kolega został zawieszony w czynnościach służbowych.

10.05.2023

SN: Powołany przez ministra rzecznik dyscyplinarny nie jest niezawisłym sędzią

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wykonywanie funkcji jednego z zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych i Nadzwyczajnego Rzecznika oraz ściganie sędziów za ich orzeczenia dowodzi silnego powiązania Przemysława Radzika z władzą wykonawczą – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i z tego powodu uchylił wydany przez niego wyrok. Dodał, że aprobowanie odsuwania sędziów od orzekania, tylko za stosowanie norm konwencyjnych i traktatowych potwierdza zależność od ministra sprawiedliwości.

10.05.2023

SN: Test niezawisłości sędziego wymaga wiążącej interpretacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszystkie okoliczności powołania sędziego mogą oczywiście podlegać testowi niezawisłości sędziego - uważa pięciu sędziów SN, ale domagają się podjęcia uchwały w szerszym składzie. Pytają jednak, czy konieczne jest spełnienie się wszystkich przesłanek wymienionych w ustawie, w świetle których sędzia Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości i bezstronności.

03.05.2023

SN: Sędzia, który podważał wybór asesora - uniewinniony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie wydał postanowienie w sprawie odbycia narady nad statusem asesora. Z tego powodu rzecznik dyscyplinarny postawił mu zarzuty i wnosił o ukaranie upomnieniem, jednak Sąd Najwyższy sędziego uniewinnił. Uznał, że wobec sędziego nie można stosować wszystkich form przestępstw z kodeksu karnego, które podlegają represji.

01.05.2023

SN: Nagana dla prokuratora w stanie spoczynku za arogancję i nadmierną szybkość

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przekroczenie prędkości o 26 km/h przez prokuratora - to wykroczenie, a nie przewinienie dyscyplinarne. Choć kara wymierzona jest karą dyscyplinarną, gdyż każde wykroczenie uchybia godności sprawowanego urzędu prokuratorskiego – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie odpowiedzialności Zawodowej. Prokurator współpracuje na co dzień z policjantami, więc te relacje powinny i w życiu prywatnym być poprawne.

27.04.2023

NSA: Naukowiec chce wiedzieć, ilu jest adwokatów w Polsce, a samorząd adwokacki odmawia informacji

Prawnicy

Sąd pierwszej instancji nie dokonał ustalenia, czy żądane dane o polskich i zagranicznych adwokatach stanowią informację publiczną. Ale a priori przyjął, że skoro żądana informacja jest potrzebna wnioskodawcy do badań naukowych, to takie żądanie wykracza poza cele prawa do informacji publicznej – ocenił Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

26.04.2023

SN: Wynagrodzenie likwidatora można zaskarżyć do sądu drugiej instancji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie wynagrodzenia likwidatora spółki komandytowej, ustanowionego przez sąd, przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Stwierdziła, że jest w przepisach luka. I należy ją wypełnić w drodze zastosowania analogii przez odwołanie się do Prawa upadłościowego.

24.04.2023

TSUE obniża do 0,5 mln euro karę za brak zawieszenia Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Kwota dziennej okresowej kary pieniężnej nałożonej na Polskę za niewykonanie zabezpieczenia mającego polegać na zawieszeniu działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została obniżona z miliona na 500 tysięcy euro - zdecydował w ogłoszonym w piątek postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok w tej sprawie TSUE ma wydać 5 czerwca 2023 r.

21.04.2023

SN: Oczekiwanie na zmiany legislacyjne w dyscyplinarkach to nie przeszkoda w rozpoznawaniu spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

"Długotrwałą przeszkodą uniemożliwiającą prowadzenie postępowania" mogą być również inne przyczyny niż niemożność ujęcia oskarżonego lub jego choroba. Ale nie jest to oczekiwanie obwinionego na zmiany legislacyjne w systemie odpowiedzialności prokuratorów – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, uznając zażalenie prokuratora Krzysztofa Parchimowicza za niezasadne.

21.04.2023

SN: Niepoprawny sędzia pracuje opieszale i pobiera coraz niższe uposażenie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kara obniżenia wynagrodzenia o 30 procent orzeczona sędziemu na rok za nieterminowe załatwianie spraw nie jest oczywiście i rażąco łagodna – stwierdził Sąd Najwyższy. Wcześniejsze ukaranie sędziego nie zawsze powoduje zaostrzenie kary - wynika z tego orzeczenia, gdyż obwiniony sędzia był karany finansowo i jest oceniany przez rzecznika dyscyplinarnego jako „niepoprawny sprawca”, na którego kara nie działa.

20.04.2023

SN: Prokurator Parchimowicz uniewinniony, bo nie miał czasu nadać biegu sprawie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Siedem lat trwała sprawa przeciwko prokuratorowi Parchimowiczowi w sprawie kary porządkowej za nienadanie biegu sprawie. Okoliczności wskazują jednak, że nie ma tu winy prokuratora. Czas pracy prokuratora w 2016 roku nie pozwolił mu na zajęcie się sprawą. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej dodał, że nie doszło do rażącego i oczywistego niedopełnienia obowiązków.

18.04.2023

TSUE: Ryzyko zagrożenia zdrowia może wstrzymać europejski nakaz aresztowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jeżeli przekazanie ciężko chorej osoby może wiązać się dla niej z ryzykiem nieludzkiego lub poniżającego traktowania, którego to ryzyka nie można w rozsądnym terminie wykluczyć, wykonujący nakaz aresztowania organ nie może go wykonać - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dodał jednak, że trzeba to sprawdzić i rozmawiać o innym terminie przekazania.

18.04.2023

Sąd: Nie było podstaw do zamrożenia wynagrodzeń prokuratorów w 2022 r.

Wymiar sprawiedliwości

Zasadą konstytucyjną jest pewność praw, która gwarantuje również ochronę praw słusznie nabytych. Prokurator to obywatel, skoro więc jego wynagrodzenie ma być wyliczane na podstawie Prawa o prokuraturze, to przepisy te powinny być stosowane, a odstępstwa następować tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach - ocenił Włocławski sąd, uwzględniając w całości powództwo jednego z prokuratorów. Uznał przy tym, że rząd nie miał podstaw "zamrażać" płac m.in. prokuratorom - ani w 2022, ani w 2023 roku.

18.04.2023

SN: Elektroniczne doręczenia rodzą nadal wiele pytań

Prawo cywilne e-Doręczenia

Wprowadzenie doręczeń pism procesowych za pomocą portalu informacyjnego ułatwiło w czasie epidemii działanie wymiaru sprawiedliwości, ale wywołało wiele wątpliwości. Nie wyjaśniono ich do dziś. Izba Cywilna Sądu Najwyższego stoi przed zadaniem rozstrzygnięcia, jaka data końcowa obowiązuje w przypadku braku zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym w dniu umieszczenia tam pisma.

15.04.2023

SN: Skazany wpadł w pułapkę terminów procesowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanemu nie doręczono odpisu wyroku. Nie wniósł on więc o uzasadnienie. A tylko strona, która złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, nabywa uprawnienie do złożenia kasacji w terminie 30 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i utrzymał w mocy zarządzenie o nieprzyjęciu kasacji.

14.04.2023

Sąd może w nieskończoność odkładać postanowienie o zwolnieniu od kosztów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W utrwalonym już orzecznictwie Sądu Najwyższego przesądzono, że czynności podejmowane po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie, nie mogą być objęte zakresem skargi na przewlekłość postępowania. Są to takie kwestie jak zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego czy doręczenie odpisów wyroków lub badanie statusu sędziego.

12.04.2023

Sędziowie zwiększają świadkom stawki za utracone zarobki i mają do tego prawo

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zastosowanie wykładni prokonstytucyjnej przez sędziego nie jest błędem, ani tym bardziej nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i uniewinniła sędziego, który przyznał świadkowi zwrot pieniędzy za utracone zarobki wyższy niż w ustawie. SN stwierdził, że od wskazywania błędów w wykładni przepisów przez sędziego jest instytucja wytyku, temu służy też kontrola instancyjna.

07.04.2023

SN: Płatna protekcja skutkuje usunięciem radcy prawnego z zawodu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Cztery lata zawieszenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego to kara zbyt łagodna dla osoby, która przyjęła łapówkę w zamian za załatwienie korzystnego orzeczenia – stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej i opowiedziała się za usunięciem z zawodu. Uznała, że trudno dopuścić możliwość dalszego wykonywania zawodu związanego ‎z podejmowaniem czynności przed organami, przeciwko którym radca wystąpił.

06.04.2023

Obrońcy chcą wyłączać sędziów, którzy złożyli zdanie odrębne do uchwały SN, ale bez skutku

Prawnicy

Wnioski o wyłączenie sędziów Sądu Najwyższego z powodu złożenia przez nich zdań odrębnych do uchwały składu trzech połączonych Izb z 23 stycznia 2020 r. są konsekwentnie oddalane. Uchwała ta wiąże zarówno osoby, które ją poparły, jak i te, które złożyły od niej zdanie odrębne. Nie stanowi braku bezstronności także orzekanie razem z tzw. neo-sędziami – taki jest sens ostatnich orzeczeń.

04.04.2023