SN: Problem głosowania w konkursie na stanowiska sędziowskie rozstrzygnie trzech sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała, że problem uznania za wybranych tylko tych kandydatów na stanowisko sędziego, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno najwięcej głosów, jest istotny, lecz nie jest związany z zarzutami rozpoznawanymi przez skład orzekający, więc uchwały nie podjęto. Podobnie ważny jest problem, ilu kandydatów na jedno stanowisko powinna KRS przedstawiać prezydentowi do nominacji.

18.01.2023

Izba Odpowiedzialności Zawodowej: Prokurator ukarana za brak oględzin zwłok

Prawo karne Prokuratura

Poprzez zaniechanie oględzin zwłok przez prokuratora wizerunek prokuratury został narażony na szwank. Podobnie jak i interes uczestników postępowania, gdyż z powodu tego błędu należało przesłuchać funkcjonariuszy policji. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zmieniła wyrok sądu pierwszej instancji i ukarała prokurator upomnieniem.

17.01.2023

SN: Prokurator przyznał się do wykroczenia, którego nie popełnił, i został ukarany dyscyplinarnie

Prawnicy

Ponad trzy lata trwało postępowanie w sprawie wykroczenia drogowego prokuratora w stanie spoczynku, który przyznał się do niepopełnionego czynu. Źle zaparkował samochód jego syn, nie on sam. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała, że takie przeciąganie sprawy, która warta była 100 zł mandatu, i fałszywe zeznania, uchybiają godności urzędu i ukarała prokuratora karą upomnienia.

12.01.2023

SN: Sędzia uniewinniona, bo błąd był do naprawienia

Prawnicy

Uniewinniona została sędzia, która popełniła błąd w orzekaniu. Niesłusznie i przedwcześnie zastosowała areszt tymczasowy, ponieważ źle zinterpretowała przepisy proceduralne. Jednak to uchybienie było do naprawienia na drodze kontroli instancyjnej. Ukaranie sędziego byłoby możliwe tylko w razie, gdyby błąd był rażący i oczywisty oraz popełniony świadomie lub złośliwie - wskazała Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

12.01.2023

SN: Sędzia, która kwestionowała status Izby Dyscyplinarnej, uniewinniona

Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie Marta Pilśnik została uniewinniona przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Zastosowała interpretację związaną ze statusem sędziów do sprawy prokuratora, któremu Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet. Powołała się na orzeczenie TSUE z 14 lipca 2021 r. w sprawie sędziów. I miała do tego prawo, gdyż orzekanie nie jest i nigdy nie było deliktem.

10.01.2023

SN: Sędzia uniewinnił swego pożyczkodawcę i stracił urząd

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia sądu rejonowego prowadził, i to korzystnie, sprawy osoby, od której pożyczył pieniądze. Nie uznał też za stosowne złożenie wniosku o wyłączenie. A co więcej, pożyczając pieniądze od oskarżonego w sposób jaskrawy naruszył zasady etyki zawodowej. Za to przewinienie został złożony z urzędu. Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uznała wyrok sądu I instancji za słuszny.

09.01.2023

NSA: Prezes UODO ratował kancelarię Sejmu przed udostępnieniem danych, ale bezskutecznie

Prawnicy Administracja publiczna

Postanowienie zabezpieczające Prezesa UODO pozwalające na wstrzymanie wykonania wyroku sądu dotyczyło tylko danych osobowych sędziów. Ale nic nie stało na przeszkodzie w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji dotyczącej osób niebędących sędziami - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie wniosku o ujawnienie załączników w postaci list poparcia do KRS. To kolejna już odsłona batalii o praworządność.

06.01.2023

SN: Nie konflikt interesów a odmowa orzekania z neosędziami wyłącza sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie, którzy wyrażają publicznie poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym a zgodne z oczekiwaniami niektórych kręgów politycznych, zdają się podlegać nieuprawnionym naciskom, co w oczywisty sposób zagraża ich niezależności - orzekł jednoosobowo sędzia Mariusz Załucki. I wyłączył z tego powodu sędziego Sądu Najwyższego, jednego z 30 sędziów odmawiających orzekania z neosędziami.

04.01.2023

SN: Nietrzeźwy sędzia za kierownicą nie uniknie kary

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia jadąc samochodem w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek. Zlikwidowana Izba Dyscyplinarna zezwoliła na uchylenie immunitetu sędziemu. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła tę uchwałę, ale nie uchroniło to sprawcy od zawieszenia w czynnościach służbowych, obcięcia wynagrodzenia o 40 proc. i możliwości postawienia zarzutów przez prokuratora.

02.01.2023

NSA: Były prokurator przejdzie do korporacji radcowskiej bez praktyki w kancelarii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W stosunku do osób, które zdały egzamin prokuratorski i złożyły wniosek o wpis na listę radców prawnych, organy korporacyjne nie są uprawnione do badania dotychczasowej praktyki zawodowej osoby wnioskującej o wpis - uznał Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargi ministra i samorządu. Zbędne jest też badanie wiedzy kandydata w ramach rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu.

29.12.2022

TSUE: Ekstradycja dla uniknięcia ryzyka bezkarności

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ekstradycja obywatela Unii do państwa trzeciego w celu odbycia tam kary może być uzasadniona zapobieganiem ryzyku bezkarności - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że jest tak zwłaszcza w przypadku, gdy zgodnie z prawem międzynarodowym wezwane państwo jest zobowiązane do dokonania ekstradycji, a państwo trzecie, które wniosło o ekstradycję, nie wyraża zgody na to, aby kara została wykonana na terytorium wezwanego państwa.

23.12.2022

SN wstrzymuje wykonanie wyroku skazującego do czasu rozpoznania kasacji

Prawo karne

Izba Karna Sądu Najwyższego wstrzymała wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania kasacji. Powodem zastosowania tego nadzwyczajnego środka było niewyjaśnienie czym kierował się sąd odwoławczy wydając wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski apelacji sąd uznał za niezasadne, co jest rażącym naruszeniem kodeksu postępowania karnego.

23.12.2022

Strasburg: Sąd ma uzasadnić odmowę skierowania pytania do TSUE

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Arbitralne oddalenie przez sąd krajowy wniosku strony postępowania o skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I przypomniał, że art. 6 ust. 1 Konwencji nakłada na sąd krajowy obowiązek uzasadnienia odmowy wywiedzenia w sprawie pytania.

21.12.2022

WSA: Natychmiastowe zawieszenie sędziego to niedozwolone naciski prezesa sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes sądu sprawuje wyłącznie nadzór administracyjny, a nie judykacyjny, i w związku z tym w sferę orzeczniczą, w której sędziowie są niezawiśli, wkraczać mu nie wolno. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał uprawnienie sędziego Agnieszki Niklas-Bibik do wykonywania czynności służbowych i uchylił zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych.

19.12.2022

SN podejmie uchwałę w sprawie wielostopniowego wyłączania sędziów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy ma wątpliwości, czy postępowanie o wyłączenie sędziego na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego można uznać za „sprawę”, w której sędzia może w ogóle podlegać wyłączeniu. Rozstrzygnie tę kwestię w uchwale siedmiu sędziów. Strony często instrumentalnie wykorzystują instytucję wyłączenia sędziego, składając „wielostopniowe” wnioski o wyłączenie.

19.12.2022

Rzecznik TSUE: Tylko sąd ustanowiony na mocy ustawy może wydać zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej może wydać tylko niezależny i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Micheal Collins. To opinia dla Trybunału, który wyda w tej sprawie orzeczenie, chociaż sędzia Igor Tuleya został już, po dwóch latach zawieszenia przywrócony do orzekania.

15.12.2022

Rzecznik TSUE: Wszystkie sądy muszą być powołane na mocy ustawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wszystkie sądy państwa członkowskiego podlegają wymogowi uprzedniego ustanowienia na mocy ustawy - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Anthony Michael Collins w odniesieniu do pytania sądów w Krakowie i Katowicach. I dodał, że ten wymóg ma zastosowanie niezależnie od umiejscowienia danego sądu w krajowym systemie sądownictwa.

15.12.2022

SN: Jeden sędzia orzeka gorzej niż troje, w pandemii widać to wyraźnie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie widzą zależność między wyrokami wydanymi przez jednego sędziego a jakością orzeczeń kolegialnie. Do tego pogłębiają się rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych apelacji. Dlatego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego przekazała problem składowi siedmiu sędziów - czy pandemia uzasadnia ograniczenie prawa do sądu.

15.12.2022

SN: Sędzia może stracić immunitet za znęcanie się nad psem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia w stanie spoczynku miała zaniedbywać swojego psa do tego stopnia, że sprawą zainteresowali się sąsiedzi i donieśli na policję. Prokurator w tej sytuacji postawił jej zarzut znęcania się nad zwierzęciem i zażądał od Sądu Najwyższego uchylenia immunitetu. A także przymusowego zatrzymania w celu przeprowadzenia badań psychiatrycznych.

14.12.2022

SN: Zbrodnia sądowa w czasie stanu wojennego nadal wymaga interpretacji

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego Izba Odpowiedzialności Zawodowej stanęła przed problemem czy pozwolić na ściganie sędziego, który w 1982 roku na mocy dekretu skazał na więzienie czterech robotników z NSZZ "Solidarność". Trzech sędziów postanowiło skierować pytania do rozszerzonego składu, który odpowie też czy jednorazowe skazanie jest zbrodnią przeciwko ludzkości, która się nie przedawnia.

13.12.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski