Obrońcy chcą wyłączać sędziów, którzy złożyli zdanie odrębne do uchwały SN, ale bez skutku

Prawnicy

Wnioski o wyłączenie sędziów Sądu Najwyższego z powodu złożenia przez nich zdań odrębnych do uchwały składu trzech połączonych Izb z 23 stycznia 2020 r. są konsekwentnie oddalane. Uchwała ta wiąże zarówno osoby, które ją poparły, jak i te, które złożyły od niej zdanie odrębne. Nie stanowi braku bezstronności także orzekanie razem z tzw. neo-sędziami – taki jest sens ostatnich orzeczeń.

04.04.2023

NSA: Wiceminister może zostać sędzią, nie badamy okoliczności powołania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie obejmuje badania spełnienia przez sędziego sądu administracyjnego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowaniu po powołaniu według Prawa o ustroju sądów administracyjnych – taką uchwałę podjęło siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

04.04.2023

SN: Sprawa znieważenia prezydenta poczeka, bo sędzia był doradcą głowy państwa

Prawnicy

Sędzia, który na Tweeterze napisał, że Duda jest marnym prezydentem poczeka na rozprawę do czerwca. Powód: jeden z sędziów składu był doradcą prezydenckim. Izba Odpowiedzialności Zawodowej uczyniła wyłom w swojej praktyce: najpierw rozpozna wniosek o wyłączenie sędziego, a dopiero potem – odniesie się merytorycznie do zarzutów odwołań. SSN prof. Wiliński przekonał SSN Kozielewicza, że dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga takiej kolejności.

31.03.2023

Po 522 dniach bezprawnego zawieszenia sędzia Ferek wraca do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wydanie wadliwego zarządzenia prezesa sądu musiało skutkować uchyleniem decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Ferka. Ta uchwała wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która od września 2022 r. stoi na stanowisku, że sędzia nie może być pociągany do odpowiedzialności za swoje poglądy prawne wyrażone w orzeczeniu.

28.03.2023

SN: Możliwe wznowienie postępowania po oddaleniu kasacji oraz zadanie pytania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Orzeczenie o oddaleniu kasacji nie jest prawomocnym orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. Nie jest prawidłowy ten kierunek interpretacji, który sprowadza się do ograniczenia dopuszczalności zadania pytania prawnego wyłącznie do wątpliwości co do wykładni przepisów prawa będących podstawą orzeczenia zaskarżonego rozpoznawaną przez Sąd Najwyższy kasacją lub innym środkiem odwoławczym.

28.03.2023

SN: Zmiana miejsca służbowego sędziego to nie zawsze awans

Prawnicy

Sformułowanie „zmiana miejsca służbowego sędziego” odnosi się wyłącznie do zmiany miejsca służbowego niepowiązanej ze zmianą stanowiska sędziego. Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od chwili jej podjęcia, z tym że nie ma zastosowania do spraw, w których rozpoczęto przewód sądowy - tak brzmi uchwała siedmiorga sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego.

28.03.2023

Strasburg: Nie można karać adwokata za wykonywanie jego pracy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ukaranie adwokata karą dyscyplinarną za złożenie, w imieniu swojego klienta, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii ukaranego adwokata - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 marca 2023 r. Skargę do Trybunału wniósł polski adwokat.

24.03.2023

SN podwyższa zadośćuczynienie dla Gwiazdy za bezprawny areszt

Sąd Najwyższy podniósł o ponad 350 tys. zł kwotę zadośćuczynienia zasądzonego wcześniej przez wojskowy sąd okręgowy na rzecz znanego działacza demokratycznej opozycji Andrzeja Gwiazdy. Była to sprawa o odszkodowania i zadośćuczynienia za aresztowanie na 19 miesięcy za usiłowanie obalenia ustroju. W lipcu 2022 roku sąd zasądził ponad 464 tysiące złotych odszkodowania i 478 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz działacza.

22.03.2023

SN: Częstowanie ciastkami z marihuaną przyczyną zawieszenia prokuratora

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Podanie substancji odurzającej osobie obcej bez jej wiedzy i zgody jest przestępstwem. I o takie przewinienie jest podejrzany prokurator prokuratury rejonowej, który w pokoju hotelowym w czasie szkolenia doprowadził swoją koleżankę do stanu zagrażającego jej zdrowiu. Dlatego Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej utrzymał w mocy postanowienie o dalszym zawieszeniu go w czynnościach służbowych.

22.03.2023

SN: Recydywista może odbywać karę w dozorze elektronicznym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie za przestępstwa w zorganizowanej grupie przestępczej i czynienie z przestępstw źródła dochodu nie stanowi negatywnej przesłanki do udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku i sześciu miesięcy w systemie dozoru elektronicznego - taką uchwałę podjąl Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

18.03.2023

SN odpowie, czy jest luka konstrukcyjna związana z brakiem możliwości uzyskania należności podatkowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Czy na administracyjny tytuł wykonawczy obejmujący zobowiązanie podatkowe, które było zabezpieczone hipoteką przymusową, może zostać nadana klauzula wykonalności – taki problem ma rozwiązać Sąd Najwyższy. Przy uwzględnieniu, że ta klauzula służy zaspokojeniu zobowiązania w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji sądowej przeprowadzonej z nieruchomości obciążonej tą hipoteką.

17.03.2023

SN: Prokurator bez immunitetu, bo zeznał, że miał pozwolenie na kserowanie księgi

Prawo karne

Prokurator oskarżony o składanie fałszywych zeznań przed sądem w procesie o zniesławienie stanie przed sądem karnym. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła mu immunitet na wniosek prokuratury. Problem w tym, że tylko jeden świadek może potwierdzić, że zeznania były fałszywe, jednak SN nie miał wątpliwości, że ten świadek jest wiarygodny.

16.03.2023

SN: Prokurator odpowie przed sądem, bo mógł działać na szkodę spółki

Prawo karne Prawnicy Prawo gospodarcze

Prokurator rejonowy przez dwa lata nie sporządził aktu oskarżenia wobec osoby, która działała na szkodę spółki partnera biznesowego; wyprowadzała majątek, aby nie zapłacić należności. Izba Odpowiedzialności Zawodowej orzekła, że o winie prokuratora musi przesądzić sąd karny i dlatego uchyliła mu immunitet. Uchwała podlega zaskarżeniu do tej samej izby w drugiej instancji.

14.03.2023

Nie wiadomo, kto po rozwodzie może wnieść powództwo o unieważnienie kredytu

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podejmie uchwałę rozstrzygającą, czy były mąż, kredytobiorca, jest zobowiązany brać udział w sprawie wszczętej przez byłą żonę w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu. Powódka żądała stwierdzenia przez sąd, że w umowie zawarte były klauzule niedozwolone. W pierwszej instancji sąd oddalił powództwo wobec banku.

14.03.2023

SN wyjaśni - o zmianie pełnomocnika z urzędu decyduje sąd, czy rada adwokacka?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy we Włocławku powziął wątpliwość, którą przedstawił Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, czy zwolnienie przez Okręgową Radę Adwokacką występującego dotychczas w postępowaniu pełnomocnika procesowego strony, ustanowionego przez sąd z urzędu, oraz wyznaczenie w jego miejsce przez ORA nowego pełnomocnika procesowego z urzędu, jest prawnie skuteczne?

10.03.2023

SN: Rzecznik Finansowy nie przekonał o bezprawności wyroku w sprawie kredytu w SKOK

Prawo cywilne Finanse

Rzecznik Finansowy występując ze skargą nadzwyczajną w obronie kredytobiorcy nie uzasadnił, w jaki sposób postępowanie sądowe przeprowadzone przez sąd powszechny i wydany wyrok miały naruszyć podstawowe zasady i gwarancje konstytucyjne, składające się na klauzulę demokratycznego państwa prawa – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i odrzuciła skargę.

10.03.2023

SN: Prokurator Wrzosek poczeka na orzeczenie do 18 maja

Prawo karne Prawnicy

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego rozpoznawała w czwartek wniosek Prokuratora Regionalnego w Szczecinie o uchylenie immunitetu prokurator Ewie Wrzosek z Warszawy. Prokuratura zamierza ją oskarżyć o przekroczenie uprawnień, czyli przekazanie informacji ze śledztwa nieuprawnionym osobom. Rozpoznający sprawę sędzia Zbigniew Korzeniowski odroczył ją do 18 maja.

09.03.2023

Zbrodnie sądowe czekają na osądzenie, bo wstrzymują je trudne pytania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie podejrzani o popełnienie zbrodni komunistycznej nie prędko doczekają się rozstrzygnięcia. Chodzi o wydawanie wyroków skazujących w czasie stanu wojennego na opozycjonistów. Wszystkie wnioski prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej wpływające do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego czekają na podjęcie uchwały siedmiu sędziów, która rozstrzygnie, czy po 50 latach mogą być karani.

08.03.2023

NSA: Minister ma ujawnić dokumenty z konkursu Funduszu Sprawiedliwości

Prawnicy Administracja publiczna

Dokumenty złożone w toku postępowania konkursowego na przyznanie dotacji przez ministra sprawiedliwości stanowią część dokumentacji, a zatem stają się częścią zebranego materiału dowodowego danej sprawy. Taki materiał dowodowy stanowi więc informację o "sprawie publicznej" - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i nakazał udostępnienie umowy na projekt wspierający wolność sumienia osób LGBT.

07.03.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski