SN: 1,5 roku od zatrzymania nie wydano aktu oskarżenia, ale przewlekłości nie ma

Prawo karne

Wbrew zarzutom skargi, od momentu zatrzymania i doprowadzenia skarżącej, przeprowadzono liczne czynności procesowe, zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności tej złożonej sprawy. Dlatego Izba Kontroli Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie uwzględniła skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego.

19.03.2024

SN rozstrzygnie kiedy darowizna jest wliczana do spadku

Prawo cywilne

Czy darowiznę sprzed 10 lat wlicza się do rozliczenia zachowku? Czy spadkobiercą może być także potencjalny spadkobierca w ramach tego samego pokrewieństwa, który dochodziłby do spadku, gdyby pierwotny spadkobierca nie chciał lub nie mógł dziedziczyć? – na te pytanie odpowie Izba Cywilna Sądu Najwyższego z powodu rozbieżności w orzecznictwie.

18.03.2024

SN: Ucieczka skazanego obecnie surowiej karana

Turystyka

Przed zmianami kodeksu karnego, do 2023 roku, oddalenie się skazanego, który nie był pilnowany przez konwojenta, z miejsca pracy - nie było ucieczką karaną pozbawieniem wolności do dwóch lat – orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. Uniewinniła więc osadzonego, który za samowolne oddalenie się z miejsca pracy wykonywanej poza zakładem karnym został skazany na pół roku pozbawienia wolności.

14.03.2024

Sąd Najwyższy umorzył sprawę zawieszenia sędziów Maczugi i Lisaka

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy umorzył sprawę zawieszenia sędziów Wojciecha Maczugi i Rafała Lisaka w związku z prowadzonym przeciwko nim od 2019 r. postępowaniem dyscyplinarnym. Miało to związek z tym, że pod koniec lutego umorzono postępowania z uwagi na brak skargi oskarżyciela. Do tej sprawy włączył się bowiem w miejsce rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba – sędzia Włodzimierz Brazewicz z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, ustanowiony do tej sprawy przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

13.03.2024

Polska organizacja wygrywa z Facebookiem - musi uzasadnić bana

Wymiar sprawiedliwości

Blokując konta i grupy Społecznej Inicjatywy Narkopolityki (SIN), Meta naruszyła dobra osobiste organizacji. Sąd wydał właśnie wyrok, jeszcze nieprawomocny, w sprawie prowadzonej przez Fundację Panoptykon, potwierdzając tym samym, że platformy internetowe nie mogą blokować jak chcą i kogo chcą. A osoby zablokowane mają prawo do sądu we własnym kraju. Zobowiązał do przywrócenia zablokowanych treści i publicznych przeprosin za niesłuszne zablokowanie kont i grup na Facebooku i Instagramie.

13.03.2024

SN: Sędzia nie jest wielkim niemową, może pisać apele

Prawo karne Prawnicy

Sędziego nie można represjonować za wyrażone przez niego poglądy prawne, niezależnie czy wyrażone w orzeczeniu czy w przestrzeni publicznej – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i podkreślił, że konstytucja nie odbiera sędziom prawa wypowiadania się w istotnych sprawach. Dlatego uznał za słuszne uniewinnienie sędziego, który był ścigany dyscyplinarnie za podpisanie się pod apelem do OBWE w sprawie wyborów.

13.03.2024

Radca prawny bez kary, bo terminy przedawnienia płynęły w czasie pandemii

Prawnicy

Terminy przedawnienia deliktów dyscyplinarnych w stosunku do osób wykonujących zawody prawnicze nie zostały wstrzymane przez ustawę covidową z 2 marca 2020 r. Ustawa ta nie miała bowiem zastosowania do postępowań dyscyplinarnych, gdyż dotyczyła terminów przedawnienia przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, do których nie zalicza się przewinień naruszających zasady etyki.

11.03.2024

SN: Skarga w sprawie usługi pre-paid odrzucona

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy nie przyjął do rozpoznania skargi kasacyjnej w sprawie niedozwolonej klauzuli w prawie telekomunikacyjnym. Mimo, że sąd w II instancji orzekał jednoosobowo, Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN zauważyła, że zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie został wydany przed 27 kwietnia 2023 r. Czyli zanim zaczęła obowiązywać uchwała Izby Pracy SN kwestionująca jednoosobowe składy "covidowe".

09.03.2024

SN: Apel o stosowanie wyroków TSUE nie powinien dyskwalifikować sędziego

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wątpliwości co do działalności publicznej i postawy kandydatki na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego nie mogą zadecydować o odrzuceniu jej kandydatury – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Jednostkowa sytuacja, nawet kontrowersyjna, nie powinna przeważyć nad całokształtem oceny doświadczenia zawodowego i oceny kwalifikacyjnej kandydatki.

08.03.2024

SN: Zatarcie skazania w czasie zakazu prowadzenia auta nie pomoże

Prawo karne

Nie stanowi przeszkody do przyjęcia odpowiedzialności za przestępstwo jazdy po pijanemu zatarcie skazania w dacie wyrokowania. Zwłaszcza, jeśli sąd orzekł we wcześniejszym wyroku zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, gdy kierowca prowadził auto w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania tego zakazu. Do takiego wniosku doszedł niedawno Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

06.03.2024

SN: Sędzia już raz oceniający te same dowody nie może być obiektywny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wyrok stwierdzający winę osób współdziałających w popełnieniu przestępstwa prowadzić może do przeświadczenia, że sprawa jest dla oskarżonego przegrana już w momencie jej rozpoczęcia. Sędzia będzie więc postrzegany jako osoba, która ma wyrobiony pogląd w danej sprawie przed jej rozpoczęciem. Dlatego powinien się wyłączyć, a nie oświadczać, że będzie bezstronny i obiektywny – orzekł Sąd Najwyższy.

05.03.2024

SN: Wartość nieruchomości przy skardze pauliańskiej

Prawo cywilne

Problem, czy zachodzi przesłanka pokrzywdzenia wierzyciela osobistego dotychczasowego właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką, należy oceniać poprzez pryzmat możliwej do uzyskania wartości nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Takie zagadnienie rozstrzygnie Izba Cywilna Sądu Najwyższego w uchwale siedmiorga sędziów.

04.03.2024

SN: Nagana dla prokurator, która kazała bez powodu doprowadzić podejrzanego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Prokurator, która nakazała doprowadzić przymusowo podejrzanego, nie miała do tego żadnych podstaw. Czynności podjęte przez obwinioną były oczywiście nieprawidłowe, zwłaszcza że termin do odbioru pisma przez podejrzanego nie minął. A policja zatrzymała i zakuła człowieka w kajdanki. Teraz prokurator za karę nie będzie awansowana przez pięć lat, bo taka jest konsekwencja nagany.

02.03.2024

SN: Ukaranie za brak maseczki po wygaśnięciu nakazu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus szczepienia

Trafnie zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich, że między momentem popełnienia czynu a chwilą orzekania, doszło do zmiany normatywnej. Nie ma przy tym znaczenia, że modyfikacji uległ przepis rozporządzenia, do którego odsyłał kodeks wykroczeń, a nie sam artykuł kodeksu określający wykroczenie. Sąd Rejonowy nie mógł zatem postąpić wbrew regule temporalnej nakazującej stosowanie ustawy nowej, jako łagodniejszej – orzekł Sąd Najwyższy.

28.02.2024

Korzystna uchwała nielegalnej Izby Dyscyplinarnej wiąże nową Izbę

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Orzeczenia wydane przez zlikwidowaną, nielegalną Izbę Dyscyplinarną były korzystne dla obwinionej prokurator, a zatem uznać można, że sprawa została już osądzona – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prokurator obwiniona o ukrycie i zniszczenie akt prokuratorskich nie stanie przed sądem karnym, gdyż sąd nie dał wiary zeznaniom świadków.

28.02.2024

SN: Nie każda nominacja neo-KRS jest wadliwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd odwoławczy w uzasadnieniu nie wskazał, że sędzia orzekająca w sprawie nie spełnia minimum standardu niezawisłości i bezstronności. Skuteczne wykazanie nienależytej obsady sądu zakładałoby wskazanie np. na sposób obrad Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie kandydatury, opinię zgromadzenia ogólnego sędziów danego sądu, porównanie osiągnięć kandydata z innym czy drogę awansu sędziego – orzekł Sąd Najwyższy i uchylił wyrok.

27.02.2024

SN: Immunitet sędziego administracyjnego uchyla NSA

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydaje nie Sąd Najwyższy, ale Naczelny Sąd Administracyjny – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Pytanie zadała nieistniejąca od lipca 2022 r. Izba Dyscyplinarna, a więc organ, który przestał działać, więc zagadnienie trzeba pozostawić bez rozpoznania.

27.02.2024

SN: Były prokurator z zakazem pełnienia każdego zawodu prawniczego

Prawnicy

Prokurator przyjął łącznie sześć łapówek w związku z pełnieniem funkcji publicznej, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym. W konsekwencji, oprócz kary pozbawienia wolności, nie może pełnić przez 10 lat zawodów związanych ze stosowaniem prawa. Izba Odpowiedzialności Zawodowej potwierdziła, że z uwagi na uchybienie godności urzędu nie może dalej pełnić służby.

26.02.2024

SN: Radcy prawnemu grozi wydalenie z zawodu, bo działał na szkodę klienta

Prawnicy

Brak obrońcy przy rozpoznawaniu sprawy o pozbawienie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego był przyczyną uchylenia wyroku dyscyplinarnego. Wyższy Sąd Dyscyplinarny nie zaakceptował zwolnienia lekarskiego wydanego przez lekarza, który nie był lekarzem sądowym, co w okresie pandemii okazało się niesłuszne. Uchylono wtedy taki obowiązek – wskazał Sąd Najwyższy.

24.02.2024