SN: Kara łączna bez warunkowego zawieszenia

Prawo karne

W sytuacji gdy przypisane oskarżonemu przestępstwa zostały popełnione po 1 lipca 2015 r., nie istnieje możliwości zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej pozbawienia wolności przekraczającej rok, orzeczonej na podstawie kar jednostkowych wymierzonych za popełnione czyny – orzekł Sąd Najwyższy uwzględniając kasację Prokuratora Generalnego. Uchylił wyrok sądu I instancji za znieważenie i groźby wobec ochroniarza.

06.09.2023

SN: Dla skargi nadzwyczajnej wartość przedmiotu sporu nie ma znaczenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niedopuszczalne jest odrzucenie skargi nadzwyczajnej wyłącznie z powodu niskiej wartości przedmiotu sporu - taką uchwałę w składzie siedmiorga sędziów podjęła 5 września Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Izba nadała tej uchwale moc zasady prawnej. SN dodał, że reguły dotyczące skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym w tym wypadku nie mają zastosowania.

05.09.2023

Sędzia, który orzekał sam, też musi odbyć naradę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nieprzeprowadzenie narady przez sędziego, który orzekał jednoosobowo, przed sporządzeniem i ogłoszeniem postanowienia oraz ogłoszenie postanowienia niezwłocznie po udzieleniu głosu stronom - miało wpływ na treść orzeczenia, pomijało niezbędną fazę orzekania. Nie odbyła się narada. Dlatego należy powtórzyć postępowanie przed sądem pierwszej instancji – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

30.08.2023

SN podejmie uchwałę w sprawie roszczeń kończących się w weekend

Prawo cywilne

Jeśli ostatni dzień zapłaty faktury minął, a termin do wystąpienia do sądu wypada w weekend, to czy można wystąpić z roszczeniem w poniedziałek? Opinie są podzielone, nawet w Sądzie Najwyższym, dlatego trzech sędziów Izby Cywilnej uznało, że powinna zapaść uchwała w składzie siedmiu sędziów w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.

30.08.2023

SN: Asesorowi nie postawiono konkretnych zarzutów, wniosek odrzucony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie wystarczy ogólne stwierdzenie, że asesor sądowy miał nie zostać prawidłowo powołany. W ślad za tak generalnie określoną podstawą wniosku o wyłączenie sędziego nie wskazano żadnych zarzutów, które mogłyby faktycznie wskazywać na ewentualny brak niezawisłości asesora sądowego objętego wnioskiem o wyłączenie. W ten sposób orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i wniosek o wyłączenie odrzuciła.

29.08.2023

Prokurator pogubiła się w sprawach o wydanie dzieci za granicę

Prawo cywilne

Po raz kolejny Prokurator Generalny interweniuje w sprawie sporu między rodzicami i wydania dzieci ojcu - obcokrajowcowi. Sąd Najwyższy uznał wniesioną przez PG skargę nadzwyczajną za błędną i odrzucił ją. SN ustalił, że Prokurator Generalny winien domagać się oddalenia apelacji wnioskodawcy. Tymczasem zamiast tego, żądał uchylenia korzystnego dla matki dzieci postanowienia sądu II instancji.

23.08.2023

SN: Ogłoszenie wyroku jest konieczne, inaczej proces trzeba ponowić

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wyrok musi być ogłoszony, nawet przy pustej sali sądowej. Jeśli sędzia nie ogłosi wyroku, sporządzony i podpisany wyrok nie uzyskuje statusu wyroku w znaczeniu prawnym, jako, że nie został jeszcze wydany – stwierdził Sąd Najwyższy i dodał, że apelacja od nieogłoszonego wyroku traktowana jest jak niebyła. W rezultacie należy ponowić w całości przewód sądowy.

22.08.2023

SN: Utrata nogi po ataku nożowniczki wymaga stosownego zadośćuczynienia

Prawo karne

Kobieta zaatakowała pokrzywdzonego bez jakiegokolwiek racjonalnego powodu, powodując u mężczyzny ciężkie kalectwo i amputację prawej nogi. Sądy wahały się jaką rekompensatę przyznać - raz zasądzały milion zł, innym razem 150 tys. złotych. Sąd Najwyższy uznał, że wyrok trzeba uchylić i przeanalizować jak utrata nogi wpływa na niepełnosprawność i zmianę dotychczasowego życia młodego człowieka.

19.08.2023

SN: Adwokata oskarżała nieuprawniona osoba

Prawo karne

Wyższy Sąd Dyscyplinarny adwokatury nie zauważył, że wniosek o ukaranie został podpisany przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego, a nie przez głównego rzecznika. Dlatego Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej musiał uchylić orzeczenie, z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela. Choć projekt wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub projekt postanowienia o umorzeniu może przygotować zastępca.

18.08.2023

Zatarcie skazania nie wystarczy by mieć pozwolenie na broń

Zatarcie skazania pozwala wprawdzie uznać daną osobę za niekaraną, jednak przy ocenie osobowości posiadacza broni ważny jest nie tyle fakt ukarania, ale dotychczasowe życie i sposób jej postępowania - tak ugruntowała się linia orzecznicza sądów administracyjnych. Podobnie jest z decyzjami policji, która odmawiając w takich sytuacjach pozwolenia na broń wskazuje na potencjalne zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa publicznego.

12.08.2023

SN: Wniesienie skargi kasacyjnej nie spowoduje odrzucenia zażalenia o kosztach

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę nie stanowi podstawy odrzucenia złożonego przez nią zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji, którego przedmiotem jest zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, jeżeli Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia tej skargi do rozpoznania – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na zagadnienie powstałe po nowelizacji procedury w 2019 roku.

12.08.2023

SN: Radca prawny musi wykonać wyrok sądu

Prawo karne

Przy ustalaniu przedawnienia przewinienia dyscyplinarnego prawników, jeśli zawiera ono znamiona przestępstwa, to ustanie karalności następuje dopiero z upływem okresu przedawnienia karalności przestępstwa – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego w sprawie o wykonywanie zawodu radcy, mimo zakazu. SN nie wziął jednak pod uwagę, że wcześniej orzeczenie wydawała zlikwidowana Izba Dyscyplinarna i sędziowie wadliwie powołani przez KRS.

08.08.2023

SN: Zakaz zbliżania trzeba z oskarżonym uzgodnić, gdy nie ma rozprawy

Prawo karne

Za znęcanie się nad rodziną i nękanie najbliższej rodziny sąd skazał oskarżonego bez rozprawy na rok więzienia. Jednak bez jego zgody dodał 6-letni okres obowiązywania środka karnego w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. A to stanowiło oczywiste naruszenie warunków porozumienia między prokuratorem a oskarżonym – stwierdził Sąd Najwyższy i uchylił wyrok sądu I instancji.

07.08.2023

Apelacja frankowa utknęła, bo są wątpliwości dotyczące jednoosobowego składu

Prawo cywilne

Skoro nie mamy już do czynienia ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego, to nie ma żadnej podstawy, aby konstytucyjne prawo strony do rozpoznania sprawy w wydziale odwoławczym w składzie kolegialnym było nadal naruszane – stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie. Teraz jego pytaniem zajmie się Sąd Najwyższy.

05.08.2023

15 tys. zł od państwa za bezprawne zatrzymanie na 36 godzin

Prawo karne

Sąd Apelacyjny przyznał, że 15 tys. zł zadośćuczynienia to kwota nadzwyczaj wysoka, jednakże skala nadużyć ze strony organów dokonujących zatrzymania była bezprecedensowa. Orzekł, że niższe zadośćuczynienie za użycie gazu i skucie kajdankami w wysokości 2 tys. zł lub 500 zł nie stanowiłoby wystarczającej rekompensaty za doznane krzywdy.

02.08.2023

SN: Pracownik ministerstwa nie został sędzią, bo zabrakło mu stażu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa ma obowiązek uzasadnienia swojego stanowiska, dlaczego poparła kandydata, któremu brakuje kilku lat do osiągnięcia wymaganego stażu. A tego nie uczyniła. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego postanowiła w związku z tym uchylić uchwałę KRS w sprawie powołania kandydata na stanowisko sędziego sądu administracyjnego.

26.07.2023

WSA: Pominięcie w losowaniu radcy prawnego do nieodpłatnej pomocy

Prawnicy RODO

Istotą nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest zapewnienie radcy prawnemu swobody wykonywania zawodu. Chodzi o profesjonalną i niezakłóconą usługę podmiotom wskazanym w ustawie. RODO nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia do OIRP w Wałbrzychu o udostępnienie danych osobowych skarżącej radcy prawnej, którą pominięto w losowaniu w izbie wrocławskiej. Potwierdza to WSA we Wrocławiu.

24.07.2023

SN: Pirat drogowy niepłacący alimentów skazany błędnie na rok

Prawo karne

Notorycznie niepłacący alimentów na dzieci mężczyzna został wadliwie skazany na rok pozbawienia wolności, bo sąd pierwszej instancji się pomylił. Łączna kara powinna wynosić 11 miesięcy. Prokurator Generalny złożył w tej sprawie kasację na korzyść skazanego i Sąd Najwyższy uznał ją za słuszną. Doszło bowiem do rażącego naruszenia prawa.

19.07.2023

SN: Notariusz może sporządzić projekt aktu na życzenie żony testatora

Prawo cywilne

Żona spadkodawcy może przekazać notariuszowi treść projektu testamentu swego męża – stwierdził Sąd Najwyższy. - Nie budzi wątpliwości sporządzanie projektu dokumentu, również przez notariusza, a co ważne - nie determinuje ważności aktu. Istotne jest, aby notariusz odczytał akt i aby był podpis testatora - dodał SN, odrzucając skargę uczestniczki postępowania.

15.07.2023

TSUE: Polskie sądy muszą ignorować orzeczenia nielegalnej Izby SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że sądy krajowe są zobowiązane odstąpić od stosowania aktu zawieszającego sędziego w czynnościach służbowych, wydanego z naruszeniem prawa Unii. To kolejny wyrok przyznający rację sędziom, którym prokurator postawił zarzut nadużycia władzy, a rzecznik dyscyplinarny sędziów - naruszenie zasad etyki w związku z orzekaniem zgodnie z prawm Unii.

14.07.2023