Podstawę prawną rekrutacji do szkół podstawowych stanowią przepisy ustawy Prawo oświatowe oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 

Listy kandydatów publicznie dostępne na stronach szkół>>

 

Rejonizacja obowiązkowa

Przy rekrutacji do szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja - w pierwszej kolejności do szkół przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Obwód można sprawdzić na udostępnianych przez samorządy mapach.  Najczęściej gminy mają elektroniczny system rekrutacji - wystarczy wyszukać dziecko po numerze PESEL, potwierdzić, że chce uczęszczać do przypisanej mu szkoły i złożyć oświadczenie, potwierdzając miejsce zamieszkania. Naukę w pierwszej klasie mogą rozpocząć tak siedmio-, jak i sześciolatki z tym, że w przypadku tych ostatnich potrzebne będzie spełnienie dodatkowych formalności.

 

Według art. 36 ustawy - Prawo oświatowe szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Zapis do innej szkoły na wniosek rodziców

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w I klasie w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. Kandydaci spoza obwodu danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.

 

Rodzic musi pamiętać, że:

 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy.
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji)  szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Następnie wypełnia się wniosek w formie elektronicznej i dostarcza do szkoły pierwszego wyboru - nie trzeba go składać do innych placówek.

Warto przeczytać: Rodzic może sprawdzić oceny pełnoletniego ucznia>>
 

Kryteria rekrutacji uzależnione od ustawy i od polityki samorządu

Jak wynika z art. 133 ustawy - Prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

 

 

Każdemu z kryteriów organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w Warszawie:

 • Zamieszkanie kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła,
 • Kandydat realizujący roczne przygotowanie przedszkolne w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie,
 • Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie,
 • Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata,
 • Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w m.st. Warszawie z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy,
 • Wielodzietność rodziny kandydata,
 • Niepełnosprawność kandydata,
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Dokumenty potrzebne przy rekrutacji - potwierdzenie kryteriów

 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła;
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła;
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;
 • kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram) uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
 • kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.);
 • kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

 

Rodzice wybierają szkołę wspólnie

Wybór szkoły dla dziecka bywa problematyczny, gdy nie ma co do tej kwestii zgody pomiędzy rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka. Pojawiają się wątpliwości, kto ma podpisać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.
- Zgodnie z art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każdy rodzic ma zarówno obowiązek, jak i uprawnienie do jej wykonywania - mówi serwisowi Prawo.pl Klaudia Dzieweczyńska, adwokat z Kancelarii Sommerrey & Partners - Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzygać będzie sąd opiekuńczy - tłumaczy.

 

Dodaje, że o drobnych sprawach życia codziennego dziecka każdy z rodziców może decydować samodzielnie, ale kwestie szczególnie ważne dla małoletniego i jego prawidłowego rozwoju, takie jak te dotyczące zdrowia czy też wyboru szkoły albo przedszkola, powinny być podejmowane w porozumieniu przez obojga rodziców. Nie wyłącza to jednak samodzielnej reprezentacji dziecka, ale daje drugiemu z rodziców prawo do zakwestionowania decyzji, jeśli została podjęta bez uzgodnienia z tym rodzicem, a on się z nią nie zgadza. 

- W praktyce jednak szkoły bardzo często, w ramach regulacji wewnętrznych, nie chcąc angażować się w ewentualne konflikty rodzinne, wymagają podpisów obojga rodziców, w takiej sytuacji koniecznym będzie podpisanie dokumentacji przez dwoje rodziców. Jeśli nie ma możliwości uzyskania podpisu drugiego rodzica, warto z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpić do sądu o wydanie odpowiedniego rozstrzygnięcia danej kwestii na podstawie art. 97 par. 2 k.r.o. Można także wystąpić o zmianę orzeczenia sądu dotyczącego władzy rodzicielskiej na podstawie art. 106 k.r.o. - podkreśla adw. Klaudia Dzieweczyńska. - Mam również wrażenie, iż rodzice często zapominają, że ich obowiązkiem prawnym przed podjęciem decyzji jest wysłuchanie dziecka w ważniejszych sprawach dotyczących jego osoby, a nadto - jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala - uwzględnienie w miarę możliwości jego rozsądnych życzeń.