Andrzej K. zwrócił się do dyrektora Regionalnego Domu Kultury z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Ten odmówił, wskazując, że ma ona charakter informacji przetworzonej. Jej udostępnienie wymagałoby bowiem zaangażowania co najmniej dwóch pracowników na połowę dnia roboczego, co w sposób istotny zakłóciłoby to funkcjonowanie działalności organu. W konsekwencji wezwał Andrzeja K. do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego w jej uzyskaniu. Wnioskodawca odwołał się do sądu, który uchylił zaskarżoną decyzję.

Czytaj w LEX: Pojęcie informacji publicznej - komentarz praktyczny >>>

Czytaj w LEX: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - opłata za udostępnienie informacji, decyzja odmowna albo umorzenie postępowania, procedura odwoławcza >>>

 

Informacja przetworzona, bo udostępnienie wymaga wysiłku

Sąd zwrócił uwagę, że zarówno adresat wniosku był podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej (wykonującym zadania publiczne), jak też żądana przez skarżącego informacja miała charakter informacji publicznej. Spór dotyczył natomiast charakteru (kwalifikacji) żądanej przez Andrzeja K. informacji publicznej, prowadzący w konsekwencji do odmowy jej udostępnienia.

W ocenie skarżącego dane objęte jego wnioskiem stanowiły informację prostą, której udostępnienie nie wymagało specjalnego przygotowania według wskazanych przez niego kryteriów, ani tworzenia specjalnych zestawień. Organ wskazywał natomiast, że realizacja żądania wymagać będzie szeregu działań, w efekcie których wytworzona informacja - nieistniejąca w dniu złożenia wniosku - zostanie przygotowana specjalnie dla skarżącego i zgodnie z jego oczekiwaniami, a tym samym będzie informacją przetworzoną.

W związku z tym sąd przywołał akceptowany w orzecznictwie pogląd, że informacją przetworzoną jest taka informacja na którą składa się określona liczba tzw. informacji prostych, podlegających wyodrębnieniu w sposób dostosowany do żądania wnioskodawcy poprzez konieczność dokonania stosownych analiz, wyciągów bądź zestawień.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

 


Przeczytaj także: WSA: Nadleśnictwo musi ujawnić, ile sprzedało drewna, tym bardziej że ma obowiązek to ewidencjonować>>

Odszukanie informacji to nie przetworzenie

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że informacje, których żądał skarżący były informacjami prostymi, które podlegały udostępnieniu bez wykazania przez wnioskodawcę jakiegokolwiek interesu w ich pozyskaniu. Były również w posiadaniu organu, a ich udostępnienie w sposób opisany we wniosku nie tworzyłoby nowej jakościowo informacji, zebranej według szczególnych kryteriów.

Sąd podkreślił, że podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji musi podejmować czynności materialno-techniczne, służące realizacji wniosku. Gdyby bowiem każdą konieczność odszukania dokumentów traktować jako przetworzenie informacji, prawo do informacji publicznej przestałoby być powszechne, a tym samym nie czyniłoby zadość postanowieniom Konstytucji RP. Takie czynności organu jak selekcja dokumentów i ich analiza pod względem treści są zwykłymi czynnościami, które nie mają wpływu i nie dają podstaw do zakwalifikowania żądanych dokumentów, jako informacji przetworzonej. Sam fakt czasochłonnego procesu odnajdywania żądanej informacji, czy też jej porządkowania, nie stanowi o przetworzeniu informacji publicznej, albowiem taka informacja nie jest informacją nową. Podobnie proste zliczenie danych znajdujących się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, nie stanowi o przetworzeniu informacji publicznej.

Sprawdź w LEX: Termin udostępnienia informacji publicznej i jego przedłużenie - PROCEDURA krok po kroku >>>

Sprawdź w LEX: Udostępnianie informacji przetworzonej - PROCEDURA krok po kroku >>>

 

 

W tej sprawie, wyodrębnienie żądanych informacji niezbędnych do przekazania, anonimizacja i usunięcie danych prawnie chronionych oraz przygotowanie informacji zgodnie z wnioskiem (zestawienie) nie wymagało szczególnych intelektualnych wysiłków. Sąd uznał za wątpliwe, by do udostępnienia informacji objętych wnioskiem konieczne było poświęcenie czterech godzin pracy przez dwie osoby. Nawet jeżeli byłaby to prawda, to z pewnością fakt oddelegowania pracowników na pół dnia nie sparaliżowałby pracy organu. Powyższe doprowadziło sąd do wniosku, że organ bezzasadnie uznał, że w sprawie zastosowanie znajduje przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i wezwał skarżącego do wykazania, że pozyskanie przez niego żądanej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 30 sierpnia 2022 r. IV SA/Wr 164/22