Była dyrektor, która zachowała już tylko stanowisko dyrektora żłobka samorządowego, zaskarżyła zarządzenie burmistrza do sądu administracyjnego. Wskazała, że burmistrz mimo obowiązku, nie zasięgnął w jej sprawie opinii kuratora oświaty, czym naruszył w sposób rażący przepisy ustawy. W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, że stanowiska kierownicze nie mogą się dublować - z momentem włączenia przedszkola do zespołu szkolnego dyrektor zespołu stał się dyrektorem przedszkola.

 

Była zgoda kuratora na odwołanie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przyznał mu rację i oddalił skargę. Wskazał, że zgodnie z art. art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego, organ prowadzący placówkę w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Organ musi spełnić łącznie dwa warunki: musi to być przypadek szczególnie uzasadniony, a kurator oświaty wyraził pozytywną opinię w kwestii odwołania. W tej sprawie, wbrew twierdzeniom skarżącej, organ uzyskał pozytywną opinię kuratora na odwołanie Ewy S. ze stanowiska kierowniczego. Pozostała zatem ocena spełnienia przez burmistrza przesłanki "szczególnie uzasadnionego przypadku". Jako, że ustawa Prawo oświatowe nie zawiera definicji ani podpowiedzi w tym zakresie, sąd odwołał się do orzecznictwa.

 

Zmiana organizacji to szczególnie uzasadniony przypadek

Zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą klauzula "szczególnie uzasadnionych przypadków" znajduje zastosowanie do różnych stanów faktycznych, zarówno związanych z okolicznościami zawinionymi przez nauczyciela, zbliżonymi w swym charakterze do istotnych naruszeń obowiązków pracownika o jakich mowa w art. 52 par. 2 kodeksu pracy, jak również z okolicznościami zupełnie niezależnymi od nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze. Możliwość zastosowania trybu przewidzianego w art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego należy też odnosić do przypadków zmniejszenia liczby stanowisk kierowniczych w związku z częściową likwidacją lub przekształceniem organizacyjnym szkoły lub placówki. Taka dokładnie sytuacja miała miejsce w tej sprawie. Dlatego, zdaniem sądu, burmistrz był uprawniony do odwołania skarżącej ze stanowiska dyrektora przedszkola, wobec zmian organizacyjnych, które dotykały placówki prowadzone przez gminę. Co ważne, podmioty połączone nie mają własnego dyrektora, lecz kieruje nimi jeden wspólny dyrektor - dyrektor zespołu. Dyrektor zespołu jest zatem dyrektorem każdego przedszkola, szkoły lub placówki, które wchodzą w jego skład. Nie bez znaczenia dla oceny całej sprawy, był zdaniem sądu fakt, że skarżąca zachowała stanowisko dyrektora gminnego żłobka, który nie podlegał zmianom organizacyjnym. To bowiem świadczyło, że jej odwołanie z funkcji nie było fikcyjne.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 9 listopada 2023 r. II SA/Sz 791/23