Stowarzyszenie Uczniowskie zwróciło się do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu o przesłanie na adres e-mail kopii pisemnego sprawdzianu i klasówki z matematyki w klasie I A. W odpowiedzi dyrektor szkoły poinformował wnioskodawcę, że żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej, a tym samym nie może zostać udostępniona. Stowarzyszenie wniosło skargę do sądu na bezczynność organu.

W odpowiedzi na skargę szkoła podniosła, że wnioskodawca nie wystąpił o udostępnienie arkuszy egzaminów państwowych lub innych odgórnie zaplanowanych przez szkołę. Pisemna kartkówka (sprawdzian) w pojedynczych klasach jest natomiast- rozszerzonym na całą klasę - ustnym pytaniem. Z tego powodu kartkówki trzeba kwalifikować jako dokumenty prywatne, wewnętrzne, nie podlegające upublicznieniu.

 

Arkusze sprawdzianu to informacja publiczna

Sąd administracyjny nie podzielił tego stanowiska i zobowiązał dyrektora szkoły do załatwienia wniosku stowarzyszenia wyznaczając mu stosowny termin. Jego zdaniem arkusze z pytaniami i odpowiedziami do wyboru z danego nauczanego przez szkołę przedmiotu, jako ściśle związane z działalnością podmiotu zobowiązanego z zakresu edukacji, mieszczą się w kategorii informacji publicznej. Nie ma przy tym znaczenia, czy arkusze sprawdzianu (klasówki) w pojedynczych klasach nie odnoszą się do wszystkich uczniów. Sprawdziany (klasówki) służą sprawdzeniu umiejętności nauczanych w szkole uczniów (choć tylko ich części), a także dostarczają wiedzy o sposobach, prawidłowości i poziomie edukacji prowadzonej przez nauczycieli, czyli osoby pełniące funkcje publiczne. Poza tym, sprawdziany i klasówki stanowią istotny element programu nauczania (pisemnej formy sprawdzania wiadomości ucznia), którego zasady zostały określone m.in. w postanowieniach statutowych szkoły. Biorąc zatem pod uwagę, że wniosek skarżącego odnosił się do informacji o podmiocie zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej i zasadach jego funkcjonowania, arkusze klasówki mają charakter informacji publicznej. Należy odrzucić pogląd szkoły, iż żądane dokumenty stanowią dokumenty prywatne, wewnętrzne. Na potwierdzenie słuszności swojego stanowiska sąd odwołał się do ukształtowanej linii orzeczniczej, zgodnie z którą jawność pytań egzaminacyjnych na studiach stanowi zarówno wyraz jawności sfery publicznej, jak i narzędzie kontroli społecznej nad jakością wykonywanych przez dany podmiot usług publicznych, do których został powołany (tak m.in.: WSA w Szczecinie w wyroku z 6 lutego 2019 r., sygn. akt II SAB/Sz 163/18; WSA w Warszawie w wyroku z 22 lipca 2021 r., sygn. akt VIII SA/Wa 406/21).

 

 

Czytaj: Ponad 30 tys. wniosków o wgląd do maturalnych arkuszy egzaminacyjnych>>

Sąd uznał zatem, że organ nie podjął w terminie czynności wymaganych do załatwienia wniosku o dostęp do informacji publicznej, tj. nie udostępnił jej w formie czynności materialno-technicznej, nie wydał decyzji o odmowie jej udzielenia czy o umorzeniu postępowania, ani też nie poinformował wnioskodawcy, że nie jest w posiadaniu żądanej informacji publicznej. Powiadomienie wnioskodawcy, że nie jest możliwe udostępnienie żądanych arkuszy sprawdzianów nie wyczerpuje żadnej z przedstawionych wyżej i przewidzianych w ustawie form załatwienia takiego wniosku.

Wyrok WSA w Opolu z 4 sierpnia 2022 r. II SAB/Op 36/22