Dyrektor powiatowego zespołu szkół odmówił udostępnienia Prezesowi Oddziału ZNP protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej oraz uchwał podejmowanych na tych posiedzeniach. Wyjaśnił, że żądane dokumenty zawierają informacje osobowe podlegające szczególnej ochronie. Ponadto, protokoły, wobec obszerności wymagałyby dodatkowych działań organizacyjnych, które zakłóciłyby normalny tok działania szkoły i utrudniły wykonywanie przypisanych jej zadań.

 

WSA: Dyrektor szkoły ma udostępnić informację albo wydać decyzję odmowną>>

 

Wnioskodawca nie musi wiedzieć, że informacja jest przetworzona

Wnioskodawca zaskarżył tę decyzję do sądu administracyjnego, powołując się na bezczynność organu. Zwrócił uwagę, że sama anonimizacja dokumentów nie może nadawać żądanej informacji kwalifikowanego charakteru. Niezależnie od tego, jego zdaniem, dyrektor placówki powinien w pierwszej kolejności wezwać go do wykazania szczególnego interesu w uzyskaniu protokołów i uchwał, a dopiero potem wydawać decyzję. Wyjaśnił, że wnioskowana przez skarżącego informacja w postaci kopii protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej wraz z kopiami załączników i uchwał stanowi informację publiczną. Udostępniając protokoły, organ powinien jednak uwzględnić ograniczenia prawa do informacji publicznej wynikające z art. 5 u.d.i.p., dokonując ich anonimizację odmowną. Informacja przetworzona też podlega udostępnieniu. Sąd podzielił to zapatrywanie. W tej sprawie, dyrektor szkoły uznał, że żądane dokumenty stanowią informację publiczną przetworzoną, bowiem, jak stwierdził, konieczne będzie wydobycie poszczególnych informacji z posiadanych przez szkołę zbiorów dokumentów oraz dokonanie ich anonimizacji.

 

Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła

Sprawdź  
POLECAMY

Sąd wyjaśnił, że wnioskodawca z reguły nie wie, że żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej. Dlatego nie musi od razu wskazywać powodów, dla których jej uzyskanie będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego. Właściwym trybem postępowania w tej sprawie powinno być zatem wezwanie wnioskodawcy do wykazania, że udostępnienie tej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Dyrektor placówki ten etap jednak pominął i od razu wydał decyzję odmowną. Niezależnie od wadliwości takiej procedury, obarczona błędem był sama decyzja. Decyzja odmowa powinna bowiem zostać tak skonstruowana, aby można było ocenić rzetelność twierdzeń organu, o kwalifikowanym charakterze żądanych informacji. Przede wszystkim należałoby wskazać konkretne okoliczności np. podać dane wskazujące na szacunkowy nakład pracy konieczny do sporządzenia żądanej informacji, podać w przybliżeniu ilość dokumentów, które muszą być poddane przeszukaniu, wskazać na czym będą polegać podjęte w sprawie czynności intelektualne i techniczne. Tymczasem dyrektor w tej sprawie ograniczył się do ogólnych i lakonicznych stwierdzeń, w tym przytoczenia treści przepisów ustawy. To zdaniem sądu, w powiązaniu z naruszeniem procedury udostępnienia informacji publicznej, przesądziło o konieczności stwierdzenia, iż organ pozostawał w bezczynności w załatwieniu sprawy.

Wyrok WSA w Łodzi z 14 września 2023 r., sygn. akt II SA/Łd 500/23