R.G. złożył skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w rozpatrzeniu jego odwołania od decyzji Wójta Gminy. Wnioskodawca wskazał, że WSA w maju 2019 r. wydał wyrok, którym rozpoznał sprzeciw dwóch stron od decyzji SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań. Wówczas sąd uchylił wydaną decyzję. Wnioskodawca podkreślił, że mimo upływu 10 miesięcy organ odwoławczy nie rozpoznał sprawy. Skarżący zaznaczył, że sprawa administracyjna trwa już ponad 3 lata. Zwrócił uwagę, że ponaglał SKO o podjęcie czynności w sprawie.

 

Czynności podejmowane przez SKO

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie. SKO zwróciło uwagę, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy powstała konieczność wezwania R.G. do przedłożenia dokumentu – ujednoliconej wersji Raportu o oddziaływaniu na środowisko. Podkreślono, że konieczność jego uzyskania wynikała z przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Organ odwoławczy zwrócił uwagę, że sprawa ma skomplikowany charakter, a wydłużający się czas rozpoznania sprawy jest związany z panującą epidemią.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał wniesioną skargę za zasadną. Sąd zobowiązał Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozpoznania odwołania R. G. w terminie dwóch miesięcy od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności. Sąd stwierdził, że bezczynność SKO miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Jednocześnie organowi wymierzono grzywnę w wysokości 500 zł.

Czytaj też: WSA: Brak decyzji w sporze o ekwiwalent urlopowy przez ponad rok to rażąca bezczynność>>
 

Rażąca bezczynność SKO

Skarżący miał rację, zarzucając organowi odwoławczemu bezczynność – wyjaśnił sąd. Organ administracji publicznej jest obowiązany do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wynikają terminy, w jakich należy rozpoznać sprawę.

Zob. G. Węgrzyn, Termin załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym>>

W szczególności w świetle art. 35 § 3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jako organ odwoławczy, jest obowiązane załatwić sprawę w terminach wynikających z art. 35 k.p.a.

Zanim strona wniesie skargę na bezczynność, powinna przesłać ponaglenie. Po zastosowaniu tego trybu może ona wnieść skargę do sądu administracyjnego. Skarżący do powyższego się zastosował – zwrócił uwagę WSA.

Ocena terminowości podejmowanych czynności 

W sprawie zainicjowanej skargą na bezczynność należy ocenić zachowania organu pod kątem ich terminowości. Skarga służy wymuszeniu na organie podjęcia określonych czynności. WSA w Gdańsku zauważył, że wyrok sądu, na mocy którego uchylono decyzję, uprawomocnił się w czerwcu 2019 r. Od tego momentu organ był obowiązany do załatwienia sprawy. SKO nie wydało jednak decyzji do chwili wyrokowania przez sąd. Tym samym, zwłoka organu jest znaczna – trwa ponad rok. Niewątpliwie doszło do znacznego przekroczenia terminu wynikającego z przywołanego wyżej przepisu – wskazał sąd. Sąd zwrócił uwagę, że gdy skarżący wniósł ponaglenie, został wezwany do przedłożenia raportu. Tej czynności organu odwoławczego nie można uznać za podjętą w sprawie. Poza tym, wezwanie do strony nie było precyzyjne – wyjaśniono.

Nawet przy prowadzeniu skomplikowanej sprawy organ powinien działać szybko. Jeśli zwłoka w rozpoznaniu sprawy jest znaczna, może to wskazywać na unikanie podjęcia rozstrzygnięcia. Taki stan może też świadczyć o lekceważeniu praw stron. Skargę należało więc uwzględnić.

Wyrok WSA w Gdańsku z 23 września 2020 r., II SAB/Gd 46/20, LEX nr 3060348.