Wnioskodawca 3 marca 2020 r.  zwrócił się za pośrednictwem ePUAP do prokuratora rejonowego o udostępnienie informacji, czy konkretne postępowanie przygotowawcze zostało zakończone, a jeżeli nie, to na jakim jest etapie. Nie dostał żadnej odpowiedzi, więc 25 marca wniósł skargę na bezczynność. Dwa dni później otrzymał pismo, w którym udzielono mu żądanej informacji oraz poinformowano, że prokuratura nie miała dostępu do ePUAP i jego wnioski zostały odebrane dopiero 26 marca. Wnioskodawca nie zdecydował się jednak na wycofanie skargi. W odpowiedzi na nią, prokurator rejonowy wskazał, że opóźnienie w odbiorze pisma było spowodowane okresowym brakiem dostępu do ePUAP, ponieważ osoba posiadająca uprawnienia do platformy przebywała na zwolnieniu lekarskim. Podkreślił też, że wystąpiła potrzeba reorganizacji pracy prokuratury w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Ponadto wskazał, że na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa o COVID-19), stosowanie przepisów o bezczynności organów było wyłączone.

Zobacz wzór w LEX: Skarga na bezczynność w sprawie o udostępnienie informacji publicznej >

 


Informacja została udzielona po terminie

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, który wskazał prokurator był zobowiązany do udzielenia informacji publicznej w terminie, który wyznacza art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Biorąc pod uwagę datę złożenia wniosku, termin ten upłynął 17 marca 2020 r. Natomiast organ udostępnił informację dopiero 27 marca, czyli już po wyznaczonym na to przepisami ustawy czasie. To zaś stanowiło podstawę do stwierdzenia, że dopuścił się on bezczynności. Stan ten jednak ustał przed wydaniem wyroku w tej sprawie. Tym samym orzekanie o zobowiązaniu organu do załatwienia wniosku byłoby bezprzedmiotowe. Nie zamknęło to jednak kwestii przyjrzenia się okolicznościom, które prokurator rejonowy podnosił na swoje usprawiedliwienie.

Zobacz procedurę w LEX: Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej >

Czytaj także: WSA: Problemy kadrowe urzędu nie są usprawiedliwieniem dla bezczynności >>>

Problemy kadrowe były bez znaczenia

WSA wskazał, że wystąpienie problemów kadrowych lub technicznych, które uniemożliwiają udzielenie w ustawowo określonym terminie żądanej informacji nie może stanowić podstawy do uznania, że organ nie dopuścił się bezczynności. Natomiast brak możliwości odbioru korespondencji z uwagi na nieobecność pracownika wyznaczonego do obsługi platformy ePUAP nie może obciążać wnioskodawcy. Sąd podkreślił, że organ powinien tak zorganizować obsługę techniczną poczty, aby zapewnić niezwłoczne przyjęcie przesłanych pism. To bowiem on jest obciążony ryzykiem ich nieodebrania. Tym samym sporny wniosek został złożony skutecznie, co zresztą zostało potwierdzone przez wydruk Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia.

 


Bieg terminów spraw pilnych nie został zawieszony

Sąd odniósł się także do podnoszonego wyłączenia stosowania przepisów o bezczynności organów. W tym zakresie wskazał, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy o COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, bieg terminów procesowych i sądowych w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Natomiast art. 15zzs ust. 2 ustawy o COVID-19 stanowi, że regulacja ta nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach, które zostały uznane przez ustawodawcę za pilne. Do tej grupy zalicza się sprawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd. WSA wskazał, że tak też było na gruncie niniejszego kazusu.

Czytaj w LEX: Sprawy pilne a bieg terminów procesowych i sądowych w czasie pandemii >

Art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi bowiem, że do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz zastrzega się na to termin 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. Wynika z tego, że na gruncie nieniniejszej sprawy nie można było zastosować przepisów o zawieszeniu lub nie rozpoczęciu biegu terminów. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził, że prokurator rejonowy dopuścił się bezczynności.

Wyrok WSA w Opolu z 1 czerwca 2020 r., sygn. akt II SAB/Op 31/20