Czy skargę na bezczynność organu można wysłać za pomocą platformy ePUAP?

Skargę na bezczynność organu można wnieść również w formie dokumentu elektronicznego podpisanego profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 54 § 1a ustawy z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej p.p.s.a. skargę w formie dokumentu elektronicznego wnosi się do elektronicznej skrzynki podawczej tego organu.

 

Z kolei wedle art. 46 § 2a p.p.s.a. w przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (ePUAP) albo podpisem osobistym.

Czytaj też: Prof. Kmieciak: Milczące załatwienie sprawy sposobem na bezczynność administracji

Powyższe regulacje mają zastosowanie, do postępowań sądowo-administracyjnych, wszczętych po 30.05.2019 r.

W świetle powyższego, począwszy od 31.05.2019 r. możliwe jest wniesienie skargi na bezczynność organu w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego profilem zaufanym ePUAP.