Prezydent Miasta ustalił decyzją podatek od nieruchomości. Podatniczka wniosła odwołanie od decyzji. Była reprezentowana przez radcę prawnego. Do odwołania załączono pełnomocnictwo. Nie było ono jednak zgodne ze wzorem wynikającym z przepisów rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzenia tych pełnomocnictw.

 

 


 

Stanowisko pełnomocnika

Radca prawny został wezwany do złożenia pełnomocnictwa na stosownym formularzu. Złożył on w zakreślonym terminie pełnomocnictwo na druku PPS-1. Druk pełnomocnictwa nie został wypełniony w pozycji 47 w zakresie wskazania adresu elektronicznego. Równocześnie pełnomocnik poinformował, że nie korzysta z ePUAP.

 


Nieusunięty brak

Samorządowe Kolegium Odwoławcze pozostawiło odwołanie bez rozpoznania. Wskazano, że stosownie do art. 138c § 1 ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego - także jego adres elektroniczny.

Bezskuteczność pisma

Zdaniem SKO, gdy dokument pełnomocnictwa nie spełnia kryteriów ustanowionych w przepisach, to organ podatkowy nie może takiego dokumentu traktować jako skutecznie złożonego. Skoro dokument pełnomocnictwa jest wadliwy (bezskuteczny), to odwołanie jest dotknięte brakiem formalnym sprowadzającym się do braku pełnomocnictwa. Nieusunięcie braku formalnego pisma prowadzi zaś do pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia.

Zobacz również: MF: Cena za wydanie skomplikowanych interpretacji musi wzrosnąć >>

Na zaufaniu do fiskusa można stracić >>

Prof. Modzelewski: Ciągłe poprawianie przepisów utrudnia życie podatnikom >>

Zasadna skarga

Postanowienie SKO o utrzymaniu w mocy postanowienia o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia, zostało zaskarżone do sądu administracyjnego. WSA uchylił zaskarżone postanowienie.

WSA zaznaczył, że doręczenia pism w postępowaniu podatkowym następuje na podstawie art. 144 ordynacji podatkowej. Przepis ten przewiduje doręczenia za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. Jednocześnie w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisma doręcza się pocztą "tradycyjną".

Korzystanie z ePUAP

WSA podkreślił, że od 1 stycznia 2016 r. pełnomocnikom profesjonalnym (doradcom podatkowym, radcom prawnym, adwokatom) pisma są doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczenie pełnomocnikowi profesjonalnemu może również nastąpić w sposób tradycyjny w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających doręczenie pism drogą elektroniczną. Jednocześnie jednak organ podatkowy nie ma możliwości zobowiązania adresata do utworzenia konta ePUAP. W orzecznictwie przyjmuje się zatem, że jeżeli pełnomocnik profesjonalny nie posiada takiego adresu, to mamy do czynienia wyłącznie z sytuacją problemu technicznego uniemożliwiającego doręczenia drogą elektroniczną.

Brak przeszkód

W ocenie WSA niewskazanie adresu elektronicznego przez zawodowego pełnomocnika nie stanowi więc przeszkody w doręczaniu takiej osobie pism. W takim przypadku zatem organ powinien doręczyć pisma drogą pocztową. Problemy techniczne, o których mowa w art. 144 § 3 ordynacji podatkowej mogą bowiem dotyczyć zarówno organu podatkowego, jak i adresata. Jest to także nieposiadanie adresu elektronicznego.

Wobec powyższego nie było podstaw do pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia.

Wyrok WSA w Gliwicach z 23 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 679/18