Opłata skarbowa od pełnomocnictwa jest uregulowana w ustawie o opłacie skarbowej. Zgodnie z tym aktem prawnym opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłaca się ją także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

 

Ile wynosi opłata za pełnomocnictwo?

Jak podkreśla Hanna Puchała z kancelarii GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy sp.k., regulacja dotycząca opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, tylko z pozoru wydaje się być przejrzysta. - Czasami przepisy ustawy o opłacie skarbowej powodują problemy interpretacyjne nawet dla profesjonalnych pełnomocników. Wysokość opłaty skarbowej od pełnomocnictwa ustala się według wykazu przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty, który znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej ustawy - mówi.

Czytaj w LEX: Udzielenie pełnomocnictwa i prokury jako przedmiot opłaty skarbowej >

Na podstawie tabeli w części IV. przedmiotem opłaty jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Zobacz procedurę w LEX: Opłata skarbowa od pełnomocnictwa >

Wyłączenia z opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo złożone ustnie do protokołu, wówczas ani mocodawca, ani pełnomocnik nie składają dokumentu pełnomocnictwa, tym samym nie realizuje się obowiązek wniesienia opłaty skarbowej. Udzielenie pełnomocnictwa następuje przez oświadczenie ustne, którego treść jest wpisywana do protokołu. W zaistniałej sytuacji taki protokół stanowi dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

- Opłacie podlegają pełnomocnictwa składane w postępowaniu administracyjnym lub sądowym. Obowiązek powstaje z chwilą złożenia niniejszego dokumentu do organu lub sądu – dodaje Hanna Puchała.

Czytaj w LEX: Zwolnienia od opłaty skarbowej >

Opłata w przypadku kilku pełnomocników

Jak należy ustalić opłatę w sytuacji, gdy kilku pełnomocników występuje w jednej sprawie? Zgodnie z ustawą opłatę wnosi się od każdego stosunku pełnomocnictwa. - Przykładowo, jeśli mocodawca ustanowi trzech pełnomocników w jednej sprawie w jednym dokumencie pełnomocnictwa, wówczas jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 51 zł – wyjaśnia Hanna Puchała.

Zobacz procedurę w LEX: Rodzaje pełnomocnictw >

W przypadku kilku pełnomocnictw, wynikających np. z pionowej struktury przedsiębiorstwa albo udzielenia substytucji, opłacie skarbowej podlega złożenie wyłącznie ostatniego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Wynika to z interpretacji ogólnej NR PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. w sprawie opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Niestety praktyka urzędów w tej kwestii jest różna.

Zobacz też: Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego - co powinno zawierać pełnomocnictwo?

Gdzie należy wnieść opłatę za pełnomocnictwo?

Zgodnie z art. 12. 1. przedmiotowej ustawy,  organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Opłaty za pełnomocnictwo można dokonać w postaci bezgotówkowej lub gotówkowej. W pierwszym przypadku, opłatę należy przelać na rachunek bankowy odpowiednio urzędu miasta, gminy, dzielnicy, który jest właściwy terytorialnie właściwy ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa.

Zobacz procedurę w LEX: Opłata skarbowa od czynności urzędowej >

Właściwe numery rachunków bankowych do wnoszenia opłat z tego tytułu można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów miast. Jeśli chodzi o opłatę gotówkową, to należy ją uiścić  w kasie właściwego miejscowo organu podatkowego.

Hanna Puchała podkreśla, że nieuiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie skutkuje nieprawidłowością we wniesieniu pełnomocnictwa, a jest jedynie obarczone brakiem fiskalnym.