Przetarg bez pieniędzy zabezpieczonych w budżecie jest ryzykowny

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

W momencie wszczynania postępowania zamawiający nie ma obowiązku posiadać środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie zamówienia. O ile do momentu zawarcia umowy pozyska odpowiednie środki finansowe, nie zajdą żadne konsekwencje prawne z tym związane. W przeciwnym wypadku konieczne może się okazać poszukiwanie podstawy unieważnienia postępowania albo zawarcie umowy mimo braku środków.

29.08.2023

Awans wewnętrzny możliwy jest wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk

Samorząd terytorialny

Awans wewnętrzny oznacza przeniesienie pracownika samorządowego na wyższe stanowisko u danego pracodawcy samorządowego, zgodnie z wykazem stanowisk określonych w rozporządzeniu płacowym. Awansowany pracownik obsadza wolne stanowisko, uwalniając pracodawcę od konieczności przeprowadzania naboru zewnętrznego.

05.08.2023

Przebieg linii elektroenergetycznych nie może utrudniać użytkowania budynków

Administracja publiczna Budownictwo

Odległość linii elektroenergetycznych od budynków i dróg wyznaczają normy oraz obowiązujące przepisy. Wpływ mają również inne czynniki: izolacja przewodów, maksymalna temperatura przewodu, obciążenie oblodzeniem ale też konstrukcja danego budynku czy warunki lokalne.

29.07.2023

Aby można było nadać numer budynkowi, ulica musi posiadać urzędową nazwę

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nie można nadać numeracji budynkom w mieście, jeśli droga, przy której się znajdują i z której odbywa się ich obsługa komunikacyjna nie posiada urzędowej nazwy. Jeżeli jest to skutkiem zaniedbania właścicieli drogi, powinni oni podjąć odpowiednie kroki, by umożliwić gminie podjęcie uchwały o nadaniu wymaganej nazwy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

19.07.2023

Organizacja ruchu na gminnej drodze wewnętrznej

Samorząd terytorialny Transport

Droga gminna, nie zaliczona do kategorii dróg publicznych, jest drogą wewnętrzną. Zarządzanie nią i organizacja ruchu należy do gminy. Do gminnej drogi wewnętrznej nie mają zastosowania wymogi dotyczące dróg publicznych. Stosuje się na niej oznakowanie wynikające z przepisów Prawa ruchu drogowego. Ani organizacja ruchu, ani jego zmiana, nie podlegają kontroli sądu administracyjnego.

06.07.2023

Można usunąć drzewa i krzewy, aby przywrócić użytkowanie rolnicze gruntu

Samorząd terytorialny Środowisko

Usuwanie drzew lub krzewów w celu rolniczego wykorzystania gruntu nie wymaga zezwolenia i ponoszenia opłaty. Jeżeli cel jest nierolniczy, trzeba jednak uzyskać zezwolenie. Ponadto, usuwane drzewa lub krzewy muszą spełniać ustawowe wymogi, a przywrócenie gruntu do nierolniczego użytkowania musi być zgodne z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy.

14.06.2023

Uprawienie do zasiłku pielęgnacyjnego wygasa z chwilą śmierci osoby uprawnionej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Zasiłek pielęgnacyjny ma charakter osobisty, co oznacza, że prawo do zasiłku wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego i nie przechodzi na jego spadkobierców. Zasiłek jest jednak niepodzielny i przysługuje w całości za pełny miesiąc. Dlatego wypłacony przed śmiercią uprawnionego za niepełny miesiąc nie podlega zwrotowi.

02.06.2023

Właściciel nieruchomości musi przyłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, ale jest wyjątek

Samorząd terytorialny Środowisko Domowe finanse

W przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek się do niej przyłączyć. Jedyna możliwość odstąpienia od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Wiele uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawiera regulacje zabraniające budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Czy słusznie?

11.05.2023

Kurnik na osiedlu może powstać, gdy miejscowy plan przewiduje zabudowę siedliskową

Samorząd terytorialny Budownictwo

Ceny jaj dynamicznie rosną. Jednak by wybudować kurnik dla własnych potrzeb, na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, trzeba przeanalizować, czy w świetle planu, taka forma zabudowy będzie dopuszczalna. Warto sięgnąć również do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy.

08.04.2023

Okazjonalna sprzedaż żywności z ograniczeniami

Samorząd terytorialny Ordynacja Prawo gospodarcze

Wiosna, to czas kiermaszów i festynów, a więc okazjonalnej sprzedaży najprzeróżniejszych artykułów spożywczych. Z pozoru prosta sprawa wiąże się z wieloma ograniczeniami. Dlatego lepiej tej możliwości nie nadużywać, żeby nie narazić się fiskusowi lub sanepidowi. Z okazjonalnej sprzedaży korzystają zazwyczaj koła gospodyń wiejskich, ale też osoby fizyczne.

22.03.2023

Służąc w wojsku samorządowiec nie straci uprawnień pracowniczych

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Pracownikom samorządowym ustawowo zagwarantowano nagrody i dodatki specjalne, w tym dodatek za wieloletnią pracę, do której dolicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, w tym okres służby wojskowej. Każdy pracownik musi pamiętać, że na powrót do pracy ma tylko 30 dni. Przepisy różnicą jego sytuację w zależności od tego, czy wraca do poprzedniego pracodawcy czy podejmuje pracę u innego.

11.03.2023

Nie tylko styl i język uchwały samorządowej muszą być najwyższych lotów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Uchwała organu samorządowego powinna być napisana poprawnie językowo, przejrzyście, realizując jednocześnie zasady techniki prawodawczej. Nie może powtarzać przepisów ustaw i rozporządzeń ani ich modyfikować. Wadliwie napisana uchwała będzie bowiem trudna w stosowaniu, a w skrajnym wypadku może być również unieważniona.

16.02.2023

Nie każdy urządzony ciąg komunikacyjny jest drogą publiczną, muszą zostać spełnione określone warunki

Samorząd terytorialny

Drogami gminnymi są drogi publiczne, z których może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie zaliczone do innej kategorii dróg publicznych, uzupełniające sieć dróg służących miejscowym potrzebom i które nie mają statusu drogi wewnętrznej. Z drogi wewnętrznej można natomiast korzystać za zgodą jej zarządcy lub właściciela.

14.02.2023

Decyzję samorządowego kolegium odwoławczego można zaskarżyć

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Rozpoznanie odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze kończy postępowanie podatkowe. Jego decyzję można jednak zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten będzie mógł uchylić nie tylko zaskarżoną decyzję, ale również poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

21.01.2023

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne nie może magazynować bio odpadów

Samorząd terytorialny

Bioodpady stanowiące odpady komunalne nie mogą być magazynowane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. W przypadku odpadów komunalnych selektywnie zebranych ma on obowiązek przewiezienia ich do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a niesegregowanych bezpośrednio do instalacji komunalnej. Dopuszcza się jednak przekazywanie niesegregowanych odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, jeżeli dana gmina prowadzi selektywne zbieranie odpadów.

23.12.2022

Destrukt asfaltowy można wykorzystać wielokrotnie

Samorząd terytorialny Odpady Budownictwo

Usunięty asfalt w postaci destruktu jest pełnowartościowym materiałem, który może być ponownie wykorzystany. Zarówno w mieszankach mineralno-asfaltowych, jak też do utwardzania poboczy, podbudów drogowych, zjazdów czy dróg serwisowych. Przez długi czas, mimo apeli zarządców dróg, destrukt był traktowany jako bezużyteczny odpad. Z danych GDDKiA wynika, że tylko w latach 2018-2019 nie wykorzystano 72 tys. ton.

11.10.2022

Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

Samorząd terytorialny Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych zadań zależą od szczebla samorządowego. Te z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje samorząd gminny.

12.08.2022

Choć radny pracuje społecznie, diety nie można go pozbawić

Samorząd terytorialny

Za pracę na rzecz samorządu radny nie pobiera wynagrodzenia, a rekompensatą za obecność na sesjach i pracę w komisjach jest dieta radnego. Jej wysokość, sposób naliczania i wypłacania poszczególnym radnym określa samodzielnie rada danej gminy, przestrzegając jednak reguł narzuconych przez ustawodawcę.

09.08.2022

Akty prawa miejscowego, choć obowiązują powszechnie, to na ograniczonym terenie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Akty prawa miejscowego są jednymi ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Ustawowo upoważnione do ich stanowienia są organy jednostek samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Choć obowiązują powszechnie, to tylko na ograniczonym terenie.

15.07.2022

Sąd decyduje, czy odebrane zwierzę wróci do właściciela

Prawo karne Samorząd terytorialny

Odebranie zwierzęcia w trybie administracyjnym ma charakter tymczasowy, trwa do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej o znęcanie się nad nim. Dopiero jego wynik przesądzi ostatecznie o przepadku zwierzęcia albo powrocie do właściciela. Może to być zrealizowana w dwóch trybach, które różnią się chronologią zdarzeń. W trybie zwykłym lub w interwencyjnym.

04.06.2022
1  2  3  4  5    208
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski