Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

Samorząd terytorialny Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych zadań zależą od szczebla samorządowego. Te z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje samorząd gminny.

12.08.2022

Choć radny pracuje społecznie, diety nie można go pozbawić

Samorząd terytorialny

Za pracę na rzecz samorządu radny nie pobiera wynagrodzenia, a rekompensatą za obecność na sesjach i pracę w komisjach jest dieta radnego. Jej wysokość, sposób naliczania i wypłacania poszczególnym radnym określa samodzielnie rada danej gminy, przestrzegając jednak reguł narzuconych przez ustawodawcę.

09.08.2022

Akty prawa miejscowego, choć obowiązują powszechnie, to na ograniczonym terenie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Akty prawa miejscowego są jednymi ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Ustawowo upoważnione do ich stanowienia są organy jednostek samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Choć obowiązują powszechnie, to tylko na ograniczonym terenie.

15.07.2022

Sąd decyduje, czy odebrane zwierzę wróci do właściciela

Prawo karne Samorząd terytorialny

Odebranie zwierzęcia w trybie administracyjnym ma charakter tymczasowy, trwa do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej o znęcanie się nad nim. Dopiero jego wynik przesądzi ostatecznie o przepadku zwierzęcia albo powrocie do właściciela. Może to być zrealizowana w dwóch trybach, które różnią się chronologią zdarzeń. W trybie zwykłym lub w interwencyjnym.

04.06.2022

Decyzja nieostateczna, ale roboty budowlane można prowadzić pełną parą

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Od 2017 roku roboty budowlane można rozpocząć, choćby decyzja starosty o pozwoleniu na budowę nadal była zaskarżalna. Kalkulacja ryzyka, jakie się z tym wiąże, skłania jednak inwestora do oczekiwania na jej ostateczność, ale już nie jej prawomocność. Tymczasem decyzja ostateczna, a decyzja prawomocna - nie są to pojęcia tożsame.

31.05.2022

Powierzenie obowiązków kierownika referatu w urzędzie - dopuszczalne

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zatrudnienie na stanowisku pełniącego obowiązki kierownika wydziału, czy kierownika jednostki organizacyjnej gminy nie jest czymś rzadkim. Jednak, czy takie działanie pracodawcy samorządowego jest w pełni legalne, skoro brak jest ku temu podstawy prawnej? Orzecznictwo sądowoadministracyjne nie widzi przeszkód.

05.05.2022

Gmina użyczy swoje nieruchomości również przedsiębiorcom

Samorząd terytorialny Ochrona konkurencji

Gmina jako właściciel nie jest ograniczona w formach korzystania ze swoich nieruchomości - może je również oddać w użyczenie, podmiotom publicznym, ale i prywatnym. W tym drugim przypadku musi jednak uważać, by nie narazić się na zarzuty o udzielanie niedozwolonej pomocy publicznej.

26.04.2022

Rozpalenie ogniska na własnej posesji bez zezwolenia gminy, ale z rozwagą

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko

Nie ma generalnego zakazu rozpalania ogniska na własnej posesji. Nie oznacza to jednak, że można spalać wszystko i w dowolnym miejscu, bo ognisko nie może powodować nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu, a przy drodze publicznej nie może ograniczać widoczności i zagrażać bezpieczeństwu. Często za rozpalenie ogniska można zostać ukaranym grzywną do 500 zł.

19.03.2022

Nawiezienie ziemi na grunt wbrew zapisom planu miejscowego jest nielegalne

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Plan miejscowy może wprowadzić zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu. Naruszenie zapisów planu uprawnia organy administracji do wszczęcia postępowania w oparciu o szereg ustaw m.in.: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o odpadach, Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska.

14.02.2022

Przebieg linii elektroenergetycznych nie może utrudniać użytkowania budynków

Administracja publiczna Budownictwo

Odległość linii elektroenergetycznych od budynków i dróg wyznaczają normy oraz obowiązujące przepisy. Wpływ mają również inne czynniki: izolacja przewodów, maksymalna temperatura przewodu, obciążenie oblodzeniem ale też konstrukcja danego budynku czy warunki lokalne.

02.02.2022

Sama niezgoda nie wystarczy, aby odwołać się od decyzji w podatku od nieruchomości

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Odwołanie w sprawie decyzji w podatku od nieruchomości musi wyrażać niezadowolenie strony z decyzji. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze podnieść zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres swojego żądania, i co najważniejsze, wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

20.01.2022

Decyzję samorządowego kolegium odwoławczego można zaskarżyć

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Rozpoznanie odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze kończy postępowanie podatkowe. Jego decyzję można jednak zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten będzie mógł uchylić nie tylko zaskarżoną decyzję, ale również poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

08.01.2022

Nie zawsze drzewo orzecha włoskiego usuniemy bez zezwolenia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wycięcie orzecha włoskiego, jako drzewa owocowego, nie wymaga zezwolenia. Sytuację zmieni jednak obecność w koronie drzewa gniazda ptaka podlegającego ochronie gatunkowej. Wymagana będzie wówczas zgoda regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

30.12.2021

Po oligofrenopedagogice można pracować jako nauczyciel wspomagający

Samorząd terytorialny

Nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły oraz kwalifikacje z oligofrenopedagogiki ma uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Może też być nauczycielem wspomagającym.

29.12.2021

Gmina nie może przejąć leśnej drogi w zarząd, musi być jej właścicielem

Samorząd terytorialny Środowisko

Gmina nie ma prawa żądać od Lasów Państwowych nieodpłatnego przeniesienia na jej rzecz gruntów przeznaczonych pod drogi gminne. Dotyczy to również nieruchomości przeznaczonych na ogólnodostępne drogi wewnętrzne. Jedyną formą "przekazania" gruntu gminie jest forma cywilnoprawna przeniesienia własności – np. sprzedaż, darowizna lub zamiana.

22.12.2021

Nie ma legalnej definicji pojęcia „granice wsi”

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Pojęcie granic administracyjnych wsi, jako osady o przeważających funkcjach rolniczych, nieposiadającej praw miejskich lub statusu miasta, należy przedstawić w szerszym zakresie granic sołectwa, jako jednostki pomocniczej gminy. W przepisach nie występuje bowiem legalna definicja pojęcia "granic wsi".

08.12.2021

Łatwiej wybudować pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo

Na wykonanie podjazdu bądź pochylni przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej nie potrzeba pozwolenia na budowę, ani nawet nie trzeba dokonywać zgłoszenia do właściwego miejscowo wydziału architektury. Nie oznacza to jednak, że taki obiekt można postawić bez żadnych warunków.

20.10.2021

Gdy rodzina nie odbiera pacjenta, szpital zawiadamia gminę

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Szpital nie ma prawnych możliwości przymuszenia rodziny pacjenta do opieki nad nim. Po zakończeniu leczenia szpitalnego, w sytuacji, gdy rodzina pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie odbiera jej z placówki, szpital zawiadamia właściwą gminę, organizując przewóz na do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta.

15.10.2021

Skarbnik gminy to urzędnik z konkursu, ale za zgodą rady

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Postępowanie zmierzające do wyłonienia skarbnika jednostki samorządu terytorialnego ma charakter merytoryczno – polityczny. To oznacza, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze musi uzyskać jeszcze akceptacje organu stanowiącego, czyli odpowiedniej rady gminy, powiatu lub województwa. Nie ma możliwości „pełnienia obowiązków” na tym stanowisku.

24.08.2021
1  2  3  4  5    208
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski