Wójt nie może zakazać podlewania ogródka

Samorząd terytorialny Środowisko

Nie ma podstaw prawnych do wydawania przez wójta zarządzeń ograniczających dostawy wody oraz ustanawiających zakaz podlewania ogródka - odpowiada ekspert na pytanie czytelnika. To rada gminy właściwa jest do ustalenia ilości wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Ograniczenie poboru wody w związku z suszą jest przedmiotem regulacji ustawowej, a prawodawca lokalny nie może w tym celu wykorzystać przepisów porządkowych.

05.05.2020

Dodatkowe środki na świadczenia zwalczające pandemię gwarantuje specustawa

Samorząd terytorialny Koronawirus

Dodatkowe środki na świadczenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 gwarantuje specustawa, która jednoznacznie określa, że wszystkie wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa pochodzą z budżetu państwa - odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.

20.04.2020

Samorząd może przekazać dotację na zadanie publiczne kołu gospodyń wiejskich

Samorząd terytorialny

Koło gospodyń wiejskich jest organizacją pozarządową, a dodatkowo może posiadać status organizacji pożytku publicznego. Spełnia więc kryteria ustawowe do realizacji zadań zlecanych przez samorząd, a dofinansowywanych dotacjami udzielanymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

24.02.2020

Po wypadku na drodze gminnej odpady niebezpieczne ma usunąć sprawca

Samorząd terytorialny Środowisko

Odpowiedzialność za usuwanie odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku wypadków drogowych na drogach gminnych spoczywa na sprawcy wypadku - odpowiada na pytanie czytelnika ekspert. Służby, takie jak straż pożarna, są zobowiązane do związania lub neutralizacji substancji niebezpiecznych powstałych w miejscu wypadku, ale już nie ich usunięcia.

13.01.2020

Wniosek o wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia

Samorząd terytorialny

Bieg przedawnienia przerywa każda czynność podjęta przed sądem lub innym organem, a także przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

07.11.2019

Pracownik samorządowy może być przewodnikiem górskim w swoim urzędzie

Samorząd terytorialny

Świadczenie przez pracownika samorządowego usług przewodnictwa górskiego nie jest sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę ani z ustawy. Nie ma więc przeszkód, aby świadczył usługi z tego zakresu na rzecz swojego urzędu gminy – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.

13.09.2019

Radny nie może być dyrektorem szkoły

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

Nie można łączyć mandatu radnego z wykonywaniem funkcji dyrektora albo wicedyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest ta sama gmina, bez względu na to, w jakim trybie do tego dochodzi – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.

12.09.2019

Po wyjściu z aresztu lepiej odebrać zwierzę ze schroniska

Samorząd terytorialny

Jeśli po wyjściu z aresztu właściciel nie zgłosi się po umieszczone w schronisku zwierzę, może odpowiadać za znęcanie się nad nim – uważa ekspert. Gmina powinna wyznaczyć określony termin na odbiór, po upływie którego zwierzę będzie uznane za porzucone.

19.08.2019

Radny może sfotografować dokumenty związane z działalnością gminy

Samorząd terytorialny

Radnemu trzeba umożliwić sfotografowanie dokumentów związanych z działalnością urzędu gminy, spółek z udziałem gminy, czy gminnych osób prawnych. Z możliwości uzyskania informacji z dokumentów wyłączone są te, których ujawnienie mogłoby naruszyć dobra osobiste oraz te, do których radny nie ma dostępu ze względu na zawartą w nich tajemnicę prawnie chronioną.

12.08.2019

Udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest ograniczane czasowo

Administracja publiczna

Obowiązkiem udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej objęte są informacje określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w tym biuletynie. Nie istnieje podstawa do usuwania z BIP tych informacji - odpowiada na pytanie czytelnika ekspert.

06.08.2019

Gmina może nieodpłatnie przekazać drzewo pogorzelcom

Samorząd terytorialny Środowisko

Wójt może przewidzieć w zarządzeniu możliwość nieodpłatnego przekazania mieszkańcom - w sytuacjach losowych - drzewa pochodzącego z lasu, stanowiącego własność gminy. Świadczenie to będzie zwolnione z podatku dochodowego.

25.07.2019

Skargę na bezczynność organu można przesłać przez ePUAP

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Skargę na bezczynność organu można wnieść również w formie dokumentu elektronicznego do skrzynki podawczej tego organu - odpowiada ekspert na pytanie Czytelnika. Pismo takie powinno jednak spełniać określone wymogi.

11.07.2019

Skan umowy o pracę inspektora ochrony danych powinien być udostępniony

Samorząd terytorialny

Skan umowy o pracę inspektora ochrony danych to informacja publiczna i powinien podlegać udostępnieniu. Natomiast skany dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje zawodowe to dokumenty prywatne, które nie są informacją publiczną, nie są więc udostępniane.

08.07.2019

Gmina dziedzicząca mieszkanie może je wynająć

Samorząd terytorialny

Gmina na skutek dziedziczenia spadku staje się właścicielem jego składników i może nimi swobodnie rozporządzać, a więc np. oddać wchodzące w skład spadku mieszkanie w najem – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.

13.06.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski