Pytanie użytkownika LEX Ochrona Danych Osobowych: Czy odczytanie podczas sesji rady gminy (sesja transmitowana on-line) treści skargi zawierającej imię i nazwisko osoby łatwej do zidentyfikowania stanowi naruszenie ochrony danych osobowych? Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Nie należy udostępniać danych osobowych wnoszącego skargę

Należy wskazać, że podczas obrad rady gminy, które mają charakter jawny, nie należy udostępniać danych osobowych wnoszącego skargę przy rozpatrywaniu treści tej skargi. W przypadku gdy dane osobowe zostaną ujawnione podczas obrad, to w przypadku umieszczenia nagrania z obrad rady gminy na stronie internetowej urzędu gminy, należy w nagraniu zanonimizować te dane osobowe.

 


Co, jeżeli dane zostały udostępnione?

Zakładając, że dane osobowe zostały udostępnione, wbrew zasadzie, o której mowa powyżej, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z uwagi na fakt, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Ponadto, osobie przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 RODO.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Danych Osobowych:

Wniosek o zwołanie sesji rady gminy - POBIERZ WZÓR >

Czy sesja rady miejskiej powinna być przerwana z powodu braku możliwości transmitowania jej na żywo z przyczyn technicznych? >