PYTANIE: Czy wspólnota mieszkaniowa może usunąć z parkingu będącego częścią nieruchomości wspólnej pojazd będący "wrakiem"?

Czy wspólnota może obciążyć kosztami usunięcia i przechowania pojazdu właściciela lokalu mieszkalnego?

 

ODPOWIEDŹ:

W sytuacji blokowania miejsca parkingowego przez wrak samochodu, należącego do jednego z właścicieli lokali, istnieje możliwość odholowania takiego pojazdu na specjalny przeznaczony do tego parking. Wspólnota musi jednakże liczyć się z tym, iż nastąpi to tymczasowo na jej koszt. Odzyskanie poniesionych kwot będzie mogło nastąpić najprawdopodobniej dopiero w drodze powództwa skierowanemu przez wspólnotę przeciwko właścicielowi pojazdu (jeżeli ww. nie zrobi tego dobrowolnie).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110), pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Ww. przepis umożliwia usunięcie z dróg pojazdów, które są od dawna nieużywane, na co wskazuje m.in. ich stan techniczny (tzw. wraki). Powyższy przepis dotyczy usuwania pojazdów z dróg (publicznych lub wewnętrznych), a zatem nie dotyczy parkingów, a z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszym przypadku.

Czytaj też: Właściciele odholowanych aut płacą krocie z powodu luki w przepisach


Współkorzystanie z nieruchomości wspólnej

Trzeba mieć na uwadze, iż zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 532), właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. A zatem, zachowując wynikające z art. 140 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) - dalej k.c. prawo do wyłącznego korzystania z własności indywidualnej (z lokalu), każdy właściciel zostaje ograniczony w prawach do korzystania ze współwłasności w ten sposób, że nie może z niej korzystać wyłącznie dla swoich potrzeb, a jedynie może z niej współkorzystać (korzystać razem z innymi, art. 206 k.c.). W tym układzie uprawnienie każdego z właścicieli lokalu splata się z jego obowiązkiem poszanowania analogicznych praw pozostałych właścicieli lokali. Uprawnienie do współkorzystania z nieruchomości wspólnej jest ograniczone jedynie poprzez identyczne uprawnienia pozostałych współwłaścicieli.

Ustawodawca nakazuje tu "pogodzić" wzajemne uprawnienia (i obowiązki) wszystkich współwłaścicieli – por. wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z 28.11.2013 r., I C 418/13, publ. Lex. A zatem, w sytuacji blokowania miejsca parkingowego przez wrak samochodu, należącego do jednego z właścicieli lokali, istnieje możliwość odholowania takiego pojazdu na specjalny przeznaczony do tego parking. Wspólnota musi jednakże liczyć się z tym, iż nastąpi to tymczasowo na jej koszt. Odzyskanie poniesionych kwot będzie mogło nastąpić najprawdopodobniej dopiero w drodze powództwa skierowanemu przez wspólnotę przeciwko właścicielowi pojazdu (jeżeli ww. nie zrobi tego dobrowolnie).