Zmiany prawa spowodowały przyrost czynności o kilkadziesiąt procent w stosunku do wcześniejszych zadań. Powiaty, w tym miasta na prawach powiatu, chcą informacji z resortu infrastruktury na temat wyposażania wydziałów komunikacji w sprzęt informatyczny do obsługi systemu CEPiK, a dokładnie systemu POJAZD, obsługiwanego przez  Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

W szczególności chcą poznać ustalone pomiędzy resortem infrastruktury a PWPW zasady przydzielania tego sprzętu poszczególnym wydziałom komunikacji. Do Związku Powiatów Polskich docierają bowiem sygnały, iż PWPW w niektórych przypadkach oferuje powiatom nowe komputery na  zasadach komercyjnych. W związku z tym ZPP chciałby wiedzieć, ile i na jakich zasadach powiaty mogą otrzymać sprzętu „niekomercyjnego”, a także w jaki sposób jest on rozdzielany.

Sprawdź w LEX: Jak rozliczyć VAT od sprowadzonego samochodu, jeśli samochód ma zostać sprzedany i nie będzie zarejestrowany na terytorium kraju? >

 

Umowa między resortem infrastruktury a PWPW do zmiany

Wnioski o zwiększenie liczby stanowisk komputerowych spotykają się z odmową. PWPW uzasadnia to uzgodnieniami z ministerstwem infrastruktury, w myśl których liczba terminali na powiat jest uzależniona od liczby zamówionych dokumentów. Tymczasem czynności związane ze zgłoszeniem zbycia lub nabycia pojazdu nie wiążą się z wydawaniem nowych dokumentów - wszystko zapisywane jest w systemie teleinformatycznym. - Po drugie - abstrahując od zwiększenia zadań związanych z nabyciem/zbyciem pojazdu - ewentualne punktowe zwiększenie liczby stanowisk zależy od tego, czy dany powiat w zakresie zamawianych dokumentów odbiega od średniej krajowej. Problem polega na tym, że jeśli we wszystkich powiatach wzrasta liczba wydanych dokumentów, to żaden z powiatów nie otrzymuje zamówionego sprzętu - wyjaśniał Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP podczas spotkania zespołu ds. infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sprawdź w LEX: Czy czasowa rejestracja pojazdu wywołuje skutki w podatku od środków transportowych? >

Powiaty mogą sobie dokupić potrzebne komputery

Jednocześnie powiaty i miasta na prawach powiatów, które nie są w stanie obsłużyć interesantów, otrzymują od PWPW komercyjną ofertę zakupu sprzętu potrzebnego do wykonywania zadań. Inaczej mówiąc, powiaty, mimo zwiększenia zadań, muszą z własnych środków kupić dodatkowe terminale komputerowe do współpracy z systemem tworzonym na poziomie centralnym, by szybko i sprawnie realizować swoje zadania, tak jak oczekują tego mieszkańcy.

Jak wyjaśnia Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w resorcie infrastruktury, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych na podstawie umowy z ministerstwem zapewnia działanie i obsługę systemu POJAZD oraz niezbędny sprzęt komputerowy (który ma obowiązek wymieniać co kilka lat). Przypomniał, że już od 1998 roku właściciel pojazdu jest zobowiązany zawiadomić starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Minister środowiska dodał do tego przepisu karę za nieprzestrzeganie go przez obywatela. Ta sankcja spowodowała większą liczbę zawiadomień do starostw. Resort infrastruktury w umowie przewidział sytuację, że jeśli liczba wniosków zwiększa się o 20 proc., to PWPW może udostępnić na wniosek starosty dodatkowe stanowisko komputerowe.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy >

Kary są dochodem powiatów, więc jest za co kupić komputer

- Rozmawialiśmy już w tej spawie z PWPW. Jeśli ZPP przedstawi dane o zapotrzebowaniu z poszczególnych starostw, to mam nadzieję, że PWPW wyjdzie naprzeciw oczekiwaniu i zapewni nowe komputery. Każdą taką sprawę trzeba będzie jednak rozpatrywać indywidualnie - wyjaśniał Bogdan Oleksiak. I dodał, że ministerstwo dostrzegło już wcześniej ten problem, w związku z tym w tzw. tarczy antykryzysowej 2 wydłużyło powiatom termin na składanie wniosków do końca roku. - Jest więc trochę czasu, by starostwa przeanalizowały swoje potrzeby co do sprzętu komputerowego – powiedział Oleksiak.

Przypomniał też, że pieniądze z kar nakładanych na obywateli za niezłożenie zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu są dochodami powiatów. Z tych dochodów starosta może więc stworzyć nowe stanowiska pracy i wspierać realizację zadań.

Czytaj też: Powiaty: Trudności z rejestracją pojazdów nie są winą starostów>>

Komputery za zwiększenie zgłoszeń nabycia/zbycia pojazdów, a nie za nowe dokumenty

ZPP chce w tej sytuacji, by do zwiększenia liczby komputerów wystarczyła zwiększona liczba informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdów, a nie wniosków o rejestrację pojazdu, która wiąże się z koniecznością zamawiania nowych dokumentów.

Dodatkowo system nie został dostosowany do obecnych warunków znacznego zwiększenia zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów. Przy przerejestrowaniu pojazdu, już wcześniej w Polsce zarejestrowanego, urzędnik musi dwa razy wpisać ten sam komplet danych – za pierwszym razem czyniąc to jako rejestrację pojazdu, a za drugim – jako zgłoszenie nabycia pojazdu. To automatycznie powoduje dwukrotne wydłużenie czasu obsługi jednego interesanta, co oznacza wydłużenie kolejek – przy tej samej liczbie zamawianych dokumentów, uzasadniał dyr. Kubalski.

Czytaj w LEX: Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy w zw. z epidemią koronawirusa >

Powiaty obawiają się, że jeśli obywatele zorientują się (a są miejsca, gdzie już się to stało), że nie trzeba przerejestrowywać pojazdów, bo wystarczy przyjęcie zgłoszenia nabycia, to liczba zamówionych dowodów rejestracyjnych spadnie, a jednocześnie obciążenie pracą pozostanie na tym samym poziomie.

Co najmniej do września br. nie będzie też zwiększonych dochodów powiatów z tytułu kar za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu, gdyż specustawa COVID-owa wydłużyła czas na dokonanie takiego zgłoszenia.

Dlatego propozycją ZPP jest doposażenie powiatów i miast na prawach powiatów w sprzęt komputerowy proporcjonalnie do liczby zgłoszeń o nabyciu lub zbyciu pojazdów, a nie liczby zamówionych dokumentów.

Sprawdź w LEX: Czy w postępowaniu administracyjnym ogólnym, skuteczność doręczenia pisma można wywodzić z wiadomości e-mail od operatora pocztowego? >

Resort infrastruktury wesprze powiaty

Ministerstwo infrastruktury deklaruje, że będzie popierało wobec PWPW wniosek powiatów o doposażenie ich w sprzęt na realizację zadania, jednak każdą sprawę trzeba rozpatrywać indywidualnie. – Trzeba pamiętać, że będą brane pod uwagę zarówno dane dotyczące liczby zgłoszonych przez obywateli wniosków, ale także informacje o liczbie wniosków rozpatrzonych przez powiatowe wydziały komunikacji. To pokaże, czy rzeczywiście jest potrzebne nowe stanowisko pracy – przypomniał Bogdan Oleksiak.  

Sprawdź w LEX: Czy gmina ma obowiązek umieszczać w BIP i na tablicy ogłoszeń urzędu ogłoszenie dotyczące udzielanych dotacji? >

Dyrektor Departamentu Prawnego w resorcie infrastruktury Marcin Przychodzki zapewnił, że PWPW przygotowuje się do wymiany komputerów i dostarczenia starostwom powiatowym nowego sprzętu. Za dobry pomysł uznał bezpośredni kontakt z wykonawcą jakim jest PWPW, zwłaszcza tych powiatów, w których jest największe obciążenie wnioskami. W razie problemów resort infrastruktury zadeklarował pomoc i wsparcie stanowiska starostów.

W ciągu miesiąca Związek Powiatów Polskich zobowiązał się porozumieć z PWPW w sprawie zapewnienia powiatom nowych terminali do wykonywania zadań związanych z rejestracją pojazdów - bez konieczności płacenia za nie. Jeśli się okaże, ze rozmowy zakończą się ofertą komercyjną, to sprawa wróci na kolejny zespół infrastruktury, działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sprawdź w LEX: Jak zaklasyfikować w jednostce budżetowej zlecenie badań laboratoryjnych u pracowników u których podejrzewano zarażenie koronawirusem? >