Termin siedmiu dni od dnia wydania pojazdu, nie dotyczyłby jednak osoby czasowo przebywającej w Polsce lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu.
Przedkładałaby ona dowód zapłaty w chwili wydania pojazdu. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie, podlegać ona będzie ściągnięciu wraz z odsetkami, w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej, a następnie - zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Do tej pory należało zapłacić za przymusowy parking zanim odbierze się odholowany pojazd, co dawało gwarancję ściągalności opłat.

Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Czytaj: Opłaty za holowanie - prokuratura skarży miasta>>

 

Opinie praktyków

Zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Wojciech Partyka zwrócił się do Senatu o uwzględnienie dotychczasowych wątpliwości. Kiedy właściciel ma ponosić koszty związane z usunięciem pojazdu, czy do momentu zakończenia postępowania sądowego np. w razie usunięcia i sprzedania nieodebranego pojazdu przez powiat? Czy mają to być rzeczywiste koszty poniesione przez powiat? Jakie czynniki należy uwzględnić przy szacowaniu kosztów i opłat? Dyrektor Partyka uważa, że konieczne jest ujednolicenie pojęć: opłata i koszt.

Zobacz procedurę: Usunięcie pojazdu na koszt właściciela >

Zastępca Prezydenta Gdańska Piotr Borawski natomiast zwraca uwagę na niemożność uiszczenia opłaty, gdy nie można ustalić ani zweryfikować miejsca zamieszkania właściciela pojazdu.

- Przyjęcie takiego rozwiązania, narazi na straty powiat, ponieważ doręczenie upomnienia na prawidłowy adres zobowiązanego jest warunkiem niezbędnym tytułu wykonawczego - podkreśla wiceprezydent.

 

Doprecyzować projekt

Dodatkowo projekt - zdaniem wiceprezydenta Gdańska - nie wskazuje jednoznacznie dokumentu będącego podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Są też w omawianym projekcie nieścisłości w określeniu osoby odbierającej pojazd a zobowiązanej do zapłaty kosztów. Auto może odebrać z parkingu właściciel lub posiadacz, wskazany w dowodzie rejestracyjnym i to powinno znaleźć odbicie w ustawie.

Zobacz procedurę: Postępowanie w sprawie o przepadek pojazdów >

Dokument potwierdzenia odbioru z parkingu powinien określić jednoznacznie osobę zobowiązaną do zapłaty, gdyż deklaracja i tytuł wykonawczy muszą zawierać identyczne dane zobowiązanego. Wiceprezydent Gdańska wskazuje też na konieczność równoległej zmiany przepisów wykonawczych.


Zastępca prezydenta Białegostoku podziela wątpliwości władz Gdańska i stwierdza, że wprowadzenie tej nowelizacji zwiększy liczbę decyzji o przepadku pojazdów.

Mimo tych uwag senacka Komisja Samorządu Terytorialnego wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek.