Związek Powiatów Polskich ponownie zwraca się do Ministerstwa Infrastruktury o zmianę prawa w zakresie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w związku z wyrokiem orzekającym o zakazie kierowania. Może to zdaniem korporacji nastąpić przez zmianę art. 182 Kodeksu karnego wykonawczego i doprecyzowanie znaczenia słowa zakres. Inne wyjście to zmiana §17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zgodnie z przepisami prawa, organy administracji wykonujące wyrok sądu karnego są bowiem związane jego treścią, co oznacza, że mogą cofnąć uprawnienie do kierowania pojazdami tylko na ściśle wskazany w wyroku okres.

 


Zmiana prawa jest konieczna

Już w maju ZPP alarmował, że cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku orzeczenia zakazu w wyroku sądu karnego wymaga doprecyzowania.

Starosta ma zgodnie z kodeksem cofnąć uprawnienia na wskazany w wyroku czas, przy czym sądy określają zwykle na przykład "okres dwóch lat". Tymczasem z rozporządzenia ministra infrastruktury wynika, że musi podać termin rozpoczęcia i zakończenia biegu okresu zakazu kierowania pojazdami.

Interpretacja resortu a orzecznictwo

Związek zauważa, że wytyczne w zakresie stosowania prawa czy interpretacje przepisów wydawane przez poszczególne resorty, w przypadku kontroli sądowoadministracyjnej decyzji administracyjnych, nie mają żadnego znaczenia prawnego.

Podkreśla też, że w przedstawionej przez resort interpretacji wskazano, że „zakres uprawnień do kierowania pojazdami, a więc także obowiązek cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w orzeczonym zakresie, dotyczy wyłącznie konkretnych uprawnień do kierowania pojazdami wynikających z wyroku oraz przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Okres na jaki orzeczono zakaz kierowania pojazdami wskazuje jedynie na moment, w którym można danej osobie ponownie wydać uprawnienia do kierowania pojazdami.”.

Tymczasem z orzecznictwa sądów wynika, że pojęcie „orzeczonego przez sąd karny zakresu» odnosi się także do okresu, na jaki sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, co oznacza, że cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami musi nastąpić na ściśle wyznaczony okres, wynikający z orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu”.

„Mając na względzie nadrzędną zasadę ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego wydaje się, że bardziej zasadnym byłaby zmiana art. 182 Kodeksu karnego wykonawczego” – pisze ZPP w piśmie do ministerstwa.