ZPP wskazuje, że w obecnym stanie prawnym nie jest jednoznaczna relacja zakazu prowadzenia pojazdów zawartego w wyroku sądu karnego do decyzji cofającej uprawnienia, do wydania której zobligowany jest starosta.

 

Starosta musi działać zgodnie z wyrokiem sądu

Zgodnie z przepisami prawa, organy administracji wykonujące wyrok sądu karnego są bowiem związane jego treścią, co oznacza, że mogą cofnąć uprawnienie do kierowania pojazdami tylko na ściśle wskazany w wyroku okres.

Organ, do którego przesłano orzeczenie sądu zawierające zakaz prowadzenia pojazdów, zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie oraz nie może wydać tych uprawnień w okresie obowiązywania zakazu.

Organ administracji, któremu w trybie art. 182 § 2 k.k.w. przesłany został odpis wyroku z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów ma obowiązek cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie orzeczonym w wyroku sądu karnego. W wyrokach sądów zakaz określany jest zwykle jako okres np. na okres dwóch lat.

Rozporządzenie mówi, że starosta nie określa terminu ważności

Na tym tle wątpliwości wzbudza brzmienie § 17 rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, który wskazuje, że w przypadku orzeczenia wyrokiem sądu zakazu kierowania pojazdami na okres przekraczający rok organ wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami bez określenia terminu ważności tej decyzji. W uzasadnieniu decyzji organ wskazuje w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia biegu okresu zakazu kierowania pojazdami. A wyroki sądów zwykle nie zawierają ww. terminów.

Problem w tym, czy organ administracji wydając decyzję administracyjną, powinien po prostu cofnąć uprawnienia na wskazany okres, czy też wypełnić obowiązek wskazany w ww. rozporządzeniu i wskazać konkretne terminy.

Aby wyeliminować niezgodności i uniknąć niejasności przy wydawaniu orzeczeń przez sądy, w ocenie Związku Powiatów Polskich konieczne jest dostosowanie aktów wykonawczych do brzmienia przepisów ustaw.