Pytanie użytkownika LEX Ochrona Danych Osobowych: Czy straż miejska umiejscowiona w strukturze urzędu, nieposiadająca dostępu do rejestru PESEL, może wnioskować do wydziału ewidencji ludności tego urzędu o udostępnienie danych z rejestru PESEL osoby niebędącej mieszkańcem gminy, czy musi zwrócić się z właściwym wnioskiem do urzędu w miejscu zamieszkania danej osoby?

Dane udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu wniosku

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności dane z rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się m.in. strażom gminnym (miejskim). Przepis art. 48 ust. 1 u.e.l. stanowi natomiast, że dane te udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku i wyrażeniu przez właściwy organ zgody, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 u.e.l., jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

  1. posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania;
  2. posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
  3. uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

 

Dane te można udostępnić również na wniosek złożony w formie pisemnej

Ustęp 2 przywołanego powyżej przepisu art. 48 u.e.l. stanowi natomiast, że podmiotom, które nie posiadają decyzji o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 u.e.l., dane z rejestru PESEL udostępnia się w sposób określony w art. 47 u.e.l. (tj. na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) w liczbie nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych w roku kalendarzowym.

Czytaj też: Radny powie za dużo, a za ujawnienie danych odpowie wójt >

Ustawodawca nie wskazuje przy tym urzędu, do którego należy złożyć wniosek

Może on być tym samym złożony do dowolnego urzędu gminy (przepis art. 47 ust. 1a u.e.l. stanowi jedynie, że w tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy).

 


Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Danych Osobowych:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych - POBIERZ WZÓR >

Jaka jest różnica pomiędzy powierzeniem przetwarzania danych osobowych a udostępnieniem danych?