PYTANIE

Czy w związku z przepisami ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz przepisami jej nowelizacji - ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) środki pochodzące z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy (pochodzące z opłat za zezwolenia na alkohol) mogą zostać przeznaczone na zakup laptopów do zdalnego nauczania dla dzieci w szkołach?

ODPOWIEDŹ

Opisane w pytaniu dochody budżetu gminy mogą do końca 2020 r. zostać wykorzystane na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Wydatek wskazany w pytaniu jako zakup laptopów do zdalnego nauczania dzieci w szkołach może być wiązany z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

Czytaj też: Wydatki z „korkowego” w związku z COVID trzeba uzasadnić i udokumentować pisemnie
 

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą z art. 182 pkt 1 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) - dalej u.w.t.p.a., wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych winny być wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Wyjątek przeznaczenia wpływów z zezwoleń na alkohol w czasie COVID

Wyjątkiem jest regulacja z art. 15qc ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) - dalej u.sz.r., zgodnie z którą do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 u.w.t.p.a. również na sfinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zdaniem udzielającego odpowiedzi, wskazany w pytaniu zakup laptopów do zdalnej nauki dzieci w szkołach jest tego rodzaju dodatkowym celem, na jaki do końca 2020 r. można przeznaczyć wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Aby realizować ww. wydatek nie ma potrzeby zamieszczać go w zmienianym gminnym programie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Dostateczny do poniesienia wydatku jest cel wskazany w zapisie art. 15qc u.sz.r.