Pytanie użytkownika LEX Ochrona Danych Osobowych: Czy pracownicy urzędu mogą dokonać weryfikacji tożsamości petenta? Jeżeli tak, to na jakie przepisy należy się powołać? Osoby, których dane dotyczą, powołując się na RODO, nie chcą przedstawić do wglądu żadnego dokumentu.

Zapisy RODO dotyczą administratorów

Zapisy RODO dotyczą administratorów, którzy chcą lub muszą przetwarzać dane osób fizycznych i w związku z tym ciążą na nich odpowiednie obowiązki. Natomiast RODO nie jest podstawą do nieudostępniania danych przez podmioty danych.

 

Urząd jako administrator danych posiada kompetencje decyzyjne w stosunku do danych, które posiada

W odniesieniu do podmiotów publicznych decydujące znaczenie ma rodzaj i charakter nadanych danemu podmiotowi przez prawo kompetencji z obszaru spraw publicznych oraz wyznaczone ustawowo zadania. W związku z tym urząd jako administrator danych posiada kompetencje decyzyjne w stosunku do danych, które znajdują się w jego dyspozycji. Tak więc w sytuacji, gdy osoba fizyczna zamierza załatwić jakąś sprawę, to urząd realizuje ją w oparciu o konkretny przepis prawa, który określa cel danej realizacji, a w związku z nim zakres danych, jaki petent musi podać, by cel mógł zostać zrealizowany. Poza kwestiami ustawowych zadań, których przesłanka legalności została wskazana w artykule 6 ust. 1 lit. c RODO urząd ma prawo realizować też prawnie uzasadnione interesy administratora, czyli powoływać się na warunek zawarty w artykule 6 ust. 1 lit. f, a więc np. legitymowanie osób wchodzących do pomieszczeń szczególnie chronionych, pomiar temperatury w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 lub realizowanie monitoringu wizyjnego. Brak zgody na weryfikację tożsamości powoduje brak możliwości realizacji celu, w związku z którym osoba fizyczna zgłasza się do urzędu.

 

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Danych Osobowych:

Jaka jest podstawa prawna żądania przez policję udostępnienia danych osobowych? >

Co powinien zawierać rejestr udostępnień danych osobowych? >