Pytanie Użytkownika LEX Prawo Ochrony Środowiska:

Kto powinien zająć się znalezioną chorą (nie poruszającą się na własnych nogach) sarną? Jakie służby należy poinformować?

Odpowiedź:

Zarówno ustawa o ochronie przyrody jak i ustawa o ochronie zwierząt nie wskazują wprost podmiotu, do którego zakresu obowiązków należy pomoc oraz zapewnienie opieki, rannym i chorym zwierzętom wolno żyjącym, w przypadku gdy zostały znalezione przez człowieka w stanie wymagającym pomocy.

Zgodnie zaś z art. 14 ustawy - Prawo łowieckie dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich oraz właściciele, posiadacze i zarządcy gruntów są obowiązani zawiadomić właściwy organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, obecnie Inspekcja Weterynaryjna, na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej lub urząd gminy albo najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno.

 

Jeżeli dana osoba znalazła chorą sarnę, powinna poinformować o tym Inspekcję Weterynaryjną, urząd gminy albo najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt, jednocześnie wskazując dostrzeżone objawy. W zadanym pytaniu nie wskazano bowiem dokładnie, na czym polega choroba zwierzęcia. Może również zawiadomić straż miejską (gminną), która powinna niezwłocznie podjąć czynności mające na celu pomoc choremu zwierzęciu. W dalszym etapie decyzję w kwestii udzielenia pomocy zwierzęciu powinien podjąć lekarz weterynarii.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Prawo Ochrony Środowiska: