Pytanie użytkownika LEX Administracja: Pani złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Dziecko urodziło się martwe. Do wniosku dołączyła decyzję z Urzędu Pracy, w której zostaje jej przedłożony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych o czas, przez który przysługiwałby Pani zasiłek macierzyński. Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie na dziecko, które urodziło się martwe? Jeśli tak, to na jaki okres?

Urodzenie martwego dziecka jest równoznaczne z brakiem sprawowania opieki nad tym dzieckiem

W przypadku urodzenia martwego dziecka, stronie nie przysługuje świadczenie rodzicielskie, gdyż w tej sytuacji występuje przesłanka negatywna - określona w art. 17c ust. 9 pkt 3 ustawy, wykluczająca możliwość przyznania tego świadczenia, bowiem urodzenie martwego dziecka jest równoznaczne z brakiem sprawowania opieki nad tym dzieckiem.

 

Przesłanki wykluczające możliwość przyznania świadczenia rodzicielskiego wymienione zostały w art. 17c ust. 9 u.ś.r. Jedną z tych przesłanek jest sytuacja, w której osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki (art. 17c ust. 9 pkt 3 u.ś.r.).

Czytaj też: WSA: Władza rodzicielska to za mało, żeby skorzystać z ulgi na dzieci >

Warunkiem przyznania świadczenia rodzicielskiego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem

Jak zatem wynika z powyższego, warunkiem przyznania świadczenia rodzicielskiego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Brak sprawowania osobistej opieki przez osobę uprawnioną nad dzieckiem powoduje niemożność otrzymywania świadczenia rodzicielskiego. Może on wynikać z podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także innych okoliczności, w tym również z przyczyn niezależnych od osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie. Bowiem brak dziecka oznacza brak sprawowania opieki, a o sprawowaniu opieki można mówić wyłącznie wtedy, gdy jest podmiot, nad którym można ją sprawować. W konsekwencji, skoro strona urodziła martwe dziecko, to nie sprawuje opieki nad tym dzieckiem, zatem wypełnia negatywną przesłankę wymienioną w cytowanym wyżej art. 17c ust. 9 pkt 3 u.ś.r.

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

W wyroku z dnia 11 października 2017 r., IV SA/Gl 334/17, sąd wskazał, że "niewątpliwie bowiem urodzenie martwego dziecka jest równoznaczne z brakiem sprawowania opieki nad tym dzieckiem. Jest to wystarczające do stwierdzenia wystąpienia negatywnej przesłanki z art. 17c ust. 9 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych".

Więcej informacji znajdziesz w LEX Administracja:

Decyzja przyznająca świadczenie rodzicielskie - POBIERZ WZÓR >

Decyzja o odmowie prawa do świadczenia rodzicielskiego - POBIERZ WZÓR >