Gmina musi zapewnić czystość i porządek na swoim terenie

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt.

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gmin

Zgodnie zaś z treścią art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Ponadto z art. 11 ust. 4 u.o.z. wynika, że organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.

 


Gmina co roku określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 u.o.z., określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (art. 11a ust. 1 u.o.z.).

Więcej informacji znajdziesz w LEX Administracja:

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta - POBIERZ WZÓR >

Jaka jest rola Powiatowego Lekarza Weterynarii? >