Kwalifikacje nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289). Kwalifikacje z oligofrenopedagogiki dają uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w klasie sportowej szkoły podstawowej>>Nauczyciel może prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Nauczyciel po oligofrenopedagogice może prowadzić zajęcia rewalidacyjne, uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ma osoba, która:

  1. ukończyła studia lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
  2. posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

 

Nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły oraz kwalifikacje z oligofrenopedagogiki ma uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Oligofrenopedagogika nie wystarczy, by być pedagogiem szkolnym

Pedagog szkolny powinien mieć ukończone odpowiednie studia w zakresie pedagogiki ogólnej, a zgodnie z wykładnią Ministerstwa Edukacji Narodowej, oprócz pedagogiki ogólnej, za kierunki zgodne można uznać pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, pedagogikę szkolną i pedagogikę resocjalizacyjną. Może też być zatrudniony jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu, ponieważ posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.