Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych posiada m.in. osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Zobacz w LEX: Kalkulator wynagrodzeń nauczycieli >

Kwalifikacje nauczyciela terapeuty w rozporządzeniu>>

Specjalne wymogi dla szkół i oddziałów sportowych

W przypadku szkół podstawowych, na stanowisku nauczyciela wf może pracować osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz legitymuje się przygotowaniem pedagogicznym. Jeżeli chodzi o studia podyplomowe nie wystarczą takie, luźno związane z przedmiotem.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Umowa o pracę z nauczycielem >

 

Dodatkowo - zgodnie z par. 9 tego rozporządzenia - kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w szkołach sportowych, oddziałach sportowych w szkołach ogólnodostępnych, oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach mistrzostwa sportowego posiada osoba, która:

  1. ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły
  2. posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, uzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r., oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. Jedynie studia podyplomowe organizowane na podstawie przepisów o standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela nadają kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć w szkołach - standardy w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) obejmują dydaktykę przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.