Dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego z dniem 1 września 2019 r. stają się centrami kształcenia zawodowego - rozporządzenie doprecyzuje tę kwestię. Do nauczycieli zatrudnionych w centrach kształcenia zawodowego i szkołach polskich zastosowanie będą miały takie przepisy, jakie dotychczas obowiązywały nauczycieli zatrudnionych w placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz szkolnych punktach konsultacyjnych.

 

 


 

Określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego przez osoby, które ukończyły studia wyższe na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Warto przeczytać: Rozporządzenie określi konkretne zadania specjalistów

Rozporządzenie reguluje kwestie kwalifikacji do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów odpowiednio niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach i placówkach, o których mowa
nauczycieli prowadzących ww. zajęcia stosować się będą takie same przepisy, jakie zostały określone rozporządzenia dla nauczycieli wychowawców w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

 

Analogiczne wymagania odnoszą się do osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne, uwzględniające indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w przedszkolach, szkołach i placówkach.