Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o aktualnych progach unijnych, ich równowartości w złotych oraz o równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie w euro, ustalonych zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, wydanym odpowiednio na podstawie:

mających zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów wszczętych od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE, art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE i art. 68 dyrektywy 2009/81/WE.

 

Informacje te są ogłaszane w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych niezwłocznie po publikacji komunikatu Komisji Europejskiej.

Od 1 stycznia 2021 r. próg unijny zamówień na dostawy w przypadku zamówień klasycznych

Stosownie do powyższego, na stronie internetowej UZP pod adresem www.uzp.gov.pl/aktualnosci/obwieszczenia-prezesa-uzp (dostęp z 09.01.2021 r.) opublikowane zostało przedmiotowe obwieszczenie wraz z załącznikiem. Zgodnie treścią niniejszego załącznika, od 01.01.2021 r. aktualny próg unijny zamówień na dostawy w przypadku zamówień klasycznych udzielanych przez:

  • zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 1 n.p.z.p., będących jednostkami sektora finansów publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy, będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – wynosi 139 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 593.433 zł,
  • zamawiających publicznych, innych niż określeni wyżej – wynosi 214.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 913.630 zł.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Zamówienia Publiczne:

Wniosek o zamówienie publiczne - POBIERZ WZÓR >

Czy zgodnie z nowym PZP w umowie w sprawie zamówienia publicznego zastrzeżenie kar umownych jest obligatoryjne? >