Podjazd dla niepełnosprawnych ma zlikwidować różnice poziomów, które uniemożliwiają osobom starszym, niepełnosprawnym, a także opiekunom dzieci na wózkach pokonać schody.
 

Podjazd dla niepełnosprawnych a prawo budowlane

Jeszcze do niedawna przed przystąpieniem do robót budowlanych trzeba dokonać zgłoszenia do właściwego miejscowo wydziału architektury i przedłożyć informacje wymagane przez art. 30 ust 2 Prawa budowlanego. W zgłoszeniu trzeba było określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, termin ich rozpoczęcia, dołączyć szereg dokumentów.

W wyniku kolejnej nowelizacji prawa budowlanego procedurę budowy podjazdu uproszczono. Zgodnie ze  art. 29 ust. 2 lit. 16 ustawy Prawo budowlane: Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa „pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych”.

 

Czytaj także: Nie ma rejestru kart, więc niebieskie koperty nie tylko dla niepełnosprawnych>>

 

Podstawowe wymiary pochylni dla niepełnosprawnych

Podstawowe wymogi jakie powinna posiadać pochylnia dla osób niepełnosprawnych określają przepisy rozdziału drugiego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Normują m.in., że:

  • szerokość pochylni dla niepełnosprawnych nie może być mniejsza niż 1,2 m,
  • zabezpieczenia krawędzi krawężnikiem o wysokości co najmniej 7 cm,
  • obustronne poręcze powinny być usytuowana na wysokości 70-75 cm oraz 85-95 cm nad poziomem pochylni
  • długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni co najmniej 150 cm
  • przestrzeń manewrowa, czyli szerokość spocznika między pochylnią a wejściem musi mieć minimum 150 na 150 cm.
  • długość pojedynczego biegu pochylni nie może przekraczać 9 m. Jeżeli musi być dłuższa należy podzielić ją na krótsze docinki, oddzielone spocznikami długości nie mniejszej niż 140 cm.

Przepisy określają, aby stopnie schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym się z kolorem posadzki.

O ile zamontowanie pochylni zewnętrznej obok schodów nie stanowi aż takiego problemu, to stwarza go konstrukcja umiejscowiona bezpośrednio na schodach. Nie na każdych można go wykonać. Jest to podyktowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa, gdyż pochylnia nie może blokować ewentualnej drogi ewakuacyjnej. W takim przypadku minimalna szerokość użytkowa schodów w ciągu pieszym powinna wynosić 1,2 m, a to oznacza, że schody, na których można zamontować podjazd, muszą mieć minimum 2,4 m szerokości.

 

Zadanie można dofinansować ze środków publicznych

Na likwidację barier architektonicznych, do których zalicza się m.in. budowę pochylni można otrzymać dofinansowanie z PFRON. Wsparcie nie obejmuje kosztów realizacji inwestycji poniesionej przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy na dofinansowanie.

Informacje o warunkach przyznania dofinansowania udzielają właściwe miejscowo gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej.