Pełna treść komentarza dostępna jest w  programie Serwis Budowlany .

Dorota Dorska-Havaris w komentarzu opublikowanym w programie Serwis Budowlany przybliża krok po kroku zasady uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Krok 1. Spełnienie wymogów formalnych

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, w pierwszej kolejności inwestor powinien spełnić wymogi formalne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Pozwolenie takie może być bowiem wydane po uprzednim:

 • przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;
 • wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – w przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.

Dodatkowo, pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie inwestorowi, który:

 • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, jeżeli jest ono wymagane;
 • złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Krok 2. Złożenie wniosku do właściwego organu

Przy założeniu, że inwestor spełnia wskazane powyżej wymogi formalne, jest on uprawniony do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

PAMIĘTAJ
Z dniem 4 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe wzory wniosków o pozwolenie na budowę oraz o pozwolenie na rozbiórkę, które stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć trzeba:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie sporządzającego projekt projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu (nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000);
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • inne dokumenty wymagane dla szczególnego rodzaju inwestycji (w szczególności określone w art. 33 ust. 2 pkt 3a-7 pr. bud.).

Do jakiego organu składa się wniosek o pozwolenie na budowę?

Zasadniczo organem właściwym w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest starosta, a w miastach na prawach powiatu –prezydent miasta, który pełni funkcję starosty.

Natomiast w sprawach:

 • obiektów budowlanych usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • obiektów hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi; 
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • obiektów budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych

właściwy będzie wojewoda.

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany .