Do 18 września, czyli do dnia wejścia w życie nowelizacji prawa budowlanego, decyzję o pozwoleniu na budowę można było uchylić praktycznie w dowolnym czasie, nawet wiele lat po tym jak budynek już powstał i był użytkowany. Od 19 września nie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Podobnie jest z decyzjami o pozwoleniu na użytkowanie. Stwierdzenie jej nieważności nie jest dopuszczalne, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Nowela wprowadza więc graniczny, pięcioletni termin dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Tyle, że nie było pewności, czy nowe prawo dotyczy też decyzji wydanych przed 19 września. W odpowiedzi na pytania Prawo.pl Ministerstwo Rozwoju rozwiewa wszelkie wątpliwości i jasno stwierdza, że nie liczy się data wejście w życie przepisów.

 


Jak liczyć pięć lat

Nowy art. 37b w ust. 1 stanowi, iż nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Anna Kornecka, wiceminister rozwoju odpowiedzialna za budownictwo, zapewnia, że data realizacji inwestycji nie ma wpływu na zastosowanie omawianej regulacji. - Artykuł 37b ust. 1 dotyczy zarówno decyzji wydanych przed 19 września 2020 r. jak i decyzji wydanych po tym dniu. W postępowaniu w sprawie nieważności decyzji organ będzie miał obowiązek uwzględnić treść art. 37b niezależnie od tego, kiedy została wydana decyzja - dodaje. Dlaczego?

Nie można stosować przepisu, którego nie było 

Zgodnie z art. 25 nowelizacji do spraw nią uregulowanych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia jej w życie stosuje się dotychczasowe przepisy. W prawie budowlanym obowiązującym do 18 września  nie było jednak przepisu regulującego kwestię przedawnienia możliwości stwierdzenia nieważności. - Jest zupełnie zrozumiałym, że nie ma żadnych powodów aby przyjmować, że tylko decyzje wydane po dniu wejścia w życie art. 37b poddane byłyby reżimowi prawnemu uniemożliwiającemu stwierdzenie ich nieważności z powodu upływu czasu, natomiast decyzje sprzed tej daty byłyby pozbawione takiej ochrony stabilności stanu prawnego i faktycznego nimi wywołanego - podkreśla minister Kornacka. I dodaje, że gdyby wolą ustawodawcy było, aby stosowanie art. 37b ograniczone było tylko do decyzji wydanych w nowym stanie prawnym, to taka zasada musiałby zostać wprost wyrażona.

Zobacz procedurę w LEX: Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę >

Unieważnienie pozwolenia na użytkowanie z ograniczeniem

Jak zapewnia Ministerstwo Rozwoju takie same zasady dotyczą także nowego art. 59h prawa budowlanego. Zgodnie z nim nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.  W tym przypadku zatem również nie ma znaczenia kiedy decyzja została wydana - w starym, czy w nowym reżimie prawnym. Jej unieważnienie jest możliwe przed upłynięciem pięcioletniego terminu. - To bardzo dobra informacja - ocenia Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Pozwoli to wielu inwestorom, a także osobom, które nabyły od nich inwestycję, uniknąć czasochłonnej procedury naprawczej.