PYTANIE

Czy na podstawie ustawy z 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), urząd gminy jako jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązana jest po 23.09.2020 r. do dostosowywania nagrań z sesji rady miasta zarówno dla osób z niepełnosprawnością słuchu jak i wzroku?

Czy obowiązek ten musi być realizowany łącznie poprzez transkrypcję (dodanie napisów i tłumacza języka migowego), czy też wystarczający będzie wybór jednej metody np. wybór tylko transkrypcji tłumacza migowego?

ODPOWIEDŹ

W przypadku nagrań sesji rady gminy wystarczające jest zapewnienie ich dostępności cyfrowej poprzez dodanie napisów. Wybór tłumacza języka migowego w świetle przepisów ustawy traktowany jest jako alternatywny sposób dostępu do elementu strony internetowej w przypadku braku możliwości zapewnienia jego dostępności cyfrowej w podstawowym zakresie (patrz: art. 7 ustawy z 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) - dalej u.d.c.

 


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 u.d.c., ustawy nie stosuje się m.in. do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych – multimediów nadawanych na żywo oraz multimediów opublikowanych przed 21.09.2020 r. Tym samym, brak jest konieczności zapewniania dostępności cyfrowej nadawanym na żywo transmisjom z obrad rady gminy.

Ustawodawca w art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) - dalej u.s.g., przewiduje jednak, że po nadawaniu transmisji (na żywo) z obrad rady gminy, nagrania obrad są udostępniane m.in. w BIP. Tym samym, wyłączenie z art. 3 ust. 2 pkt 1 u.d.c. (ani z żadnego innego przepisu tej ustawy) nie odnosi się do takich nagrań.

Potwierdza to również motyw 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 327, str. 1), gdzie wskazano, że "Media zmienne w czasie nadawane na żywo, które są przechowywane w internecie lub ponownie publikowane po transmisji na żywo, należy traktować jak media zmienne w czasie nagrane z wyprzedzeniem, bez zbędnej zwłoki od daty pierwszej transmisji lub ponownej publikacji takich zmiennych w czasie mediów, bez przekraczania czasu ściśle niezbędnego do zapewnienia dostępności zmiennych w czasie mediów, przy czym priorytet nadawany jest podstawowym informacjom dotyczącym zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego. Ten niezbędny okres czasu zasadniczo nie powinien przekraczać 14 dni. W uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy niemożliwe jest uzyskanie odpowiednich usług w odpowiednim czasie, okres ten może zostać wyjątkowo przedłużony do minimum niezbędnego do zapewnienia dostępności treści".

Czytaj też: Do końca września mają być koordynatorzy do spraw dostępności w urzędach

Nagrania sprzed 21 września 2020 nie muszą być dostępne cyfrowo

Należy jednak pamiętać o drugim z przywołanych powyżej wyłączeń, tj. multimediów opublikowanych przed 21.09.2020 r. Oznacza to, że udostępnione przed tym dniem nagrania z sesji rady gminy także nie muszą być dostępne cyfrowo w określonym w ustawie zakresie.

Co do natomiast samych nagrań, to zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 u.d.c., "Podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy". W przypadku nagrań sesji rady gminy wystarczające jest zapewnienie ich dostępności cyfrowej poprzez dodanie napisów. Wybór tłumacza języka migowego w świetle przepisów ustawy traktowany jest jako alternatywny sposób dostępu do elementu strony internetowej w przypadku braku możliwości zapewnienia jego dostępności cyfrowej w podstawowym zakresie.

Przepis art. 7 ust. 1 u.d.c. stanowi bowiem, że "W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu". W ust. 2 przywołanego przepisu wskazano natomiast, że "Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) - dalej ś.u.d.e., lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 19.08.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość".

Można wnioskować o dostępność

Na marginesie należy zwrócić również uwagę na przepis art. 18 ust. 1 u.d.c., który stanowi, że "Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2 u.d.c., oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1 u.d.c., albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 u.d.c.". Innymi słowy, niedostosowanie nagrania do jego odbioru z wykorzystaniem tłumacza języka migowego nie oznacza, że taki obowiązek nie pojawi się na wniosek zainteresowanego podmiotu w trybie przywołanego przepisu art. 18 ust. 1 u.d.c.