Pytanie:
Na wniosek właściciela nieruchomości organ zlecił rzeczoznawcy majątkowemu ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości. Nieruchomość na dzień wyceny przeznaczona była pod drogi publiczne i tereny zabudowy mieszkaniowej. Wówczas obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów w niezmienionej formie- tj. wycena dróg z transakcji drogowych. Na dzień wydania decyzji ustalającej opłatę weszła w życie zmiana rozporządzenia- wycena dróg z gruntów przyległych.

Czy w tej sytuacji organ powinien otrzymać nową wycenę sporządzoną w oparciu o zmienione rozporządzenie?

Odpowiedź:
Opłata planistyczna ustalana jest na dzień zbycia nieruchomości, a co za tym więc idzie według przepisów obowiązujących w tym dniu. Skoro właściciel na zasadzie art. 37 ust. 7 u.p.z.p. wniósł o ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości, a zbycie nastąpiło później, to o ile zmieniły się przepisy wyceny nieruchomości w dniu faktycznego zbycia, to wysokość opłaty winna być ustalona w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu zbycia nieruchomości.

Uzasadnienie:
W myśl art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dalej u.p.z.p. jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Przepis art. 37 ust. 1, 5, 6 i 7 u.p.z.p. stanowi, iż wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa wyżej ustala się na dzień jej sprzedaży.

Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości, w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany przesłać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta wypis z tego aktu. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę planistyczną w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji wysokości opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p.

Wartość nieruchomości po wejściu w życie uchwały o m.p.z.p. lub jego zmianie jest ustalana przez rzeczoznawców majątkowych na zasadach i w trybie określonym w przepisach Działu IV ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami